Input:

22/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsané v Sofii dne 19. září 1959 Garance

č. 22/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsané v Sofii dne 19. září 1959
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 6. února 1960
o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsané v Sofii dne 19. září 1959
Dne 19. září 1959 byla v Sofii podepsána Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.
Vláda Československé republiky Úmluvu schválila dne 13. listopadu 1959 a toto schválení bylo sděleno nótou ze dne 2. prosince 1959. Schválení Úmluvy vládou Bulharské lidové republiky bylo sděleno nótou ze dne 23. prosince 1959.
Podle svého článku 12 Úmluva nabyla platnosti dnem 23. prosince 1959.
České znění Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
ÚMLUVA
mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Vláda Československé republiky a vláda Bulharské lidové republiky, vedeny přáním rozšířit a upevnit přátelské vztahy mezi národy obou zemí též spoluprací v oboru zdravotnictví a lékařské vědy, se rozhodly uzavřít Úmluvu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé republiky
dr. Josefa Plojhara
ministra zdravotnictví
vláda Bulharské lidové republiky
dr. Petra Kolarova
ministra zdravotnictví a sociální péče,

kteří vyměnivše si plné moci a shledavše je v pořádku a náležité formě, se shodli na tomto:
Článek 1
Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet spolupráci a budou si poskytovat vzájemnou pomoc na všech úsecích a ve všech otázkách zdravotnictví a lékařské vědy tak, aby tato spolupráce přispívala k stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.
Článek 2
1. Smluvní strany si budou vyměňovat plány vědeckého výzkumu ze všech oborů lékařské vědy a informace o výsledcích vědeckých výzkumných prací se zřetelem na možnost vzájemné koordinace vědeckého výzkumu.
2. Smluvní strany si budou vyměňovat plány a programy lékařských sjezdů a konferencí a vzájemně umožní na nich účast vědeckým pracovníkům.
Článek 3
1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi vědeckými výzkumnými lékařskými ústavy obou zemí. Tato spolupráce bude spočívat zejména v navazování přímých styků mezi pracovníky těchto ústavů, ve výměně plánů vědeckého výzkumu, ve výměně vědeckých prací a jiných vědeckých informací, v provádění společného výzkumu, jakož i ve vzájemném vysílání vědeckých pracovníků.
2. Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti lékařského tisku a účast vědeckých pracovníků druhé strany na práci redakčních rad lékařských časopisů.
3. Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi vysokými lékařskými školami podle dohody o kulturních a osvětových stycích, uzavřené dne 20. června 1947 mezi oběma zeměmi.
Článek 4
Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat