Input:

č. 22/1960 Sb. rozh., Garance

č. 22/1960 Sb. rozh.
V záujme zaisťovania rozvoja poľnohospodárskej výroby a zamedzenia úbytku pracovníkov v poľnohospodárstve môže byť pracovný pomer roľníka, zamestnaného mimo jeho hospodárstvo v inom odvetví, zrušený. K takémuto opatreniu nemôže dojsť u rodinných príslušníkov roľníka, ktorí sú zamestnaní mimo tohto hospodárstvo.
Roľník ani jeho rodinný príslušník nemôžu však byť daní bez ich súhlasu na neplatenú dovolenku v pracovnom pomere.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline z 25. septembra 1959, Co 1948/58.)
Žalobkyňa, zamestnaná ako výčapníčka, bola žalovaným podnikom daná na neplatenú dovolenku z toho dôvodu, aby presvedčila svojho otca, malého roľníka, o vstupe do JRD. Nakoľko sama s neplatenou dovolenkou nesúhlasila a bola ochotná a pripravená vykonávať práce pre žalovaný podnik, uplatnila žalobou nárok na mzdu podľa § 7 zák. č. 244/1922 Zb. za dobu neplatenej dovolenky, tj. od 14. marca 1958 do 1. apríla 1958.
Ľudový súd v Žiline žalobe vyhovel a uznal žalovaný podnik povinným zaplatiť žalobkyni z titulu mzdy podľa § 7 zák. č. 244/1922 Zb. sumu 646,20 Kčs. V svojom rozhodnutí zastával stanovisko, že s rodinným príslušníkom roľníka môže byť pracovný pomer zrušený, tento však nemôže byť daný bez jeho súhlasu na neplatenú dovolenku v pracovnom pomere.
Krajský súd v Žiline rozsudok súdu prvej stolice potvrdil.
Odôvodnenie:
Jedným z hlavných úkolov národných výborov (ich výkonných orgánov) je starostlivosť o zaisťovanie a zvyšovanie poľnohospodárskej výroby. Predpokladom úspešného plnenia tohto úkolu je zabezpečiť, aby bolo využité veškerej pôdy spôsobilej k poľnohospodárskemu obrábaniu a aby na tejto pôde bolo riadne hospodárené. Vládne nariadenie č. 50/1955 Zb., o niektorých opatreniach k zaisteniu poľnohospodárskej výroby, poskytuje národným výborom (ich výkonným orgánom) účinná a spoľahlivú pomoc v starostlivosti pri zaisťovaní a zvyšovaní poľnohospodárskej výroby.
Na prevedenie citovaného vládneho nariadenia vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva smernice z 11. apríla 1956 č. 100.521/56-003, por. č. 65 Zbierky instrukcií pre výkonných orgánov národných výborov z r. 1956, v ktorých zaisťuje tiež obhospodarovanie pôdy roľníkov zamestnaných mimo ich hospodárstvo (čl. 6 cit. smerníc). V záujme zabezpečenia poľnohospodárskej výroby na hospodárstve malých a stredných roľníkov, ktorí neobstarávajú riadne obrábanie na svojej pôde z toho dôvodu, že sú zamestnaní mimo svoje hospodárstvo v iných odvetviach a nevenujú sa plne hospodáreniu na ich pôde, môže byť potom, čo presvedčovacia práca o povinnosti týchto roľníkov starať sa o riadne obhospodárovanie pôdy a plniť výrobné a dodávkové úkoly, sa nestretla s úspechom, použité možnosti uvoľnenia roľníka pre trvalú prácu v jeho hospodárstve (čl. 6 ods. 2 cit. smerníc). Podmienkou je, že ide o roľníka, teda osobu, ktorá pracuje alebo pracovala v poľnohospodárstve, ďalej že roľník má v obci, v ktorej má pôdu, trvalý pobyt a prevádzkové zariadenie (menovite živý a mŕtvy inventár), že hospodárstvo roľníka má dostatočnú výmeru pôdy, aby mohlo zaistiť obživu roľníka a jeho rodiny a že otázka uvoľnenia roľníka zo zamestnania bola prejednaná spôsobom uvedeným v článku 6 ods. 2 cit. smerníc, tj. menovite