Input:

č. 22/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 22/1960 Sb. rozh. tr.
Súd je povinný, skôr než vysloví vedľajší trest prepadnutia veci podľa § 55 tr. zák. skúmať, či v súdenom prípade sú splnené všetky podmienky pre uloženie tohoto vedľajšieho trestu. Vzhľadom na ustanovenie § 55 ods. 2 tr. zák. je preto povinný zaoberať sa tiež tvrdením obvineného, že mu vec nenáleží. Účelom vedľajšieho trestu prepadnutia veci podľa § 55 tr. zák., najmä vo vzťahu k trestnej činnosti špekulačného charakteru, je okrem iného tiež docieliť, aby páchateľovi bol odčerpaný neoprávnený zisk docielený trestnou činnosťou (§ 55 ods. 1 písm. c), d) tr. zák.) a zabrániť tomu, aby vec nebola znova použitá na spáchanie trestného činu [§ 55 ods. 1 písm. b) tr. zák.] a aby teda nebola základňou pre páchanie ďalšej trestnej činnosti.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 30. decembra 1959 - 6 Tz 92/59.)
Krajský súd v Nitre uznal obžalovanou vinnou trestným činom špekulácie podľa § 134a ods. 1 tr. zák. a odsúdil ju na bezpodmienečný trest odňatia slobody na 1 (jeden) rok, na peňažný trest v sume 10 000 Kčs, v prípade jeho nevymožiteľnosti na náhradný trest odňatia slobody na 10 (desať) mesiacov a podľa § 55 ods. 1, 3 tr. zák. na prepadnutie vecí v rozsudku bližšie uvedených, včítane sumy 3150,- Kčs.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil uvedený rozsudok vo výroku o prepadnutí sumy 3150,- Kčs a Krajskému súdu v Nitre nariadil, aby v rozsahu zrušenia vec znovu prejednal a rozhodol.
Odôvodnenie:
Proti rozsudku krajského súdu, pokiaľ ním bolo vyslovené prepadnutie peňažnej sumy 3150,- Kčs, podal predseda Najvyššieho súdu sťažnosť pre porušenie zákona a navrhol nápravu chybného výroku.
Výrokom o prepadnutí peňažnej sumy 3150,- Kčs bol porušený zákon. Podľa § 2 ods. 7 tr. por. súd je povinný, skôr než vysloví vedľajší trest prepadnutia veci podľa § 55 tr. zák., skúmať, či v súdenom prípade sú splnené podmienky pre uloženie tohoto vedľajšieho trestu. Vzhľadom na ustanovenie § 55 ods. 2 tr. zák. je povinný zaoberať sa tiež tvrdením obvineného, že mu vec nenáleží. Účelom vedľajšieho trestu prepadnutia veci podľa § 55 tr. zák., najmä vo vzťahu k trestnej činnosti špekulačného charakteru, je okrem iného tiež docieliť, aby páchateľovi bol odčerpaný neoprávnený zisk docielený trestnou činnosťou [§ 55 ods. 1 písm. c), d) tr. zák.] a zabrániť tomu, aby vec nebola znova použitá na spáchanie trestného činu [§ 55 ods. 1 písm. b) tr. zák.] a aby teda nebola základnou pre páchanie ďalšej trestnej činnosti.
Krajský súd preto