Input:

č. 22/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 22/1956 Sb. rozh. tr.
Skutková podstata trestného činu ohrozenia zásobovania podľa § 134 ods. 1 tr. zák. nie je naplnená už tým, že páchateľ vykonáva špekulačné konanie.~Spekulačné konanie môže byť nekalým konaním v zmysle cit. ustanovenia, avšak toto ustanovenie vedľa nekalého konania vyžaduje, aby toto konanie mohlo ohroziť plynulé zásobovanie predmetmi potreby aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdil z 18. novembra 1955, 2 Tz 163/55.)
Ludový súd v Bardejove uznal obvinenú maloroľníčku vinnou trestným činom ohrozenia zásobovania podľa § 134 ods. 1 tr. zák., pretože predala načierno zabitú ošípanú. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok ľudového súdu a tomuto súdu uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Obvinená bola uznaná vinnou trestným činom ohrozenia zásobovania podľa § 134 ods. 1 tr. zák. bez toho, žeby ľudový súd bol zisťoval, či vôbec je naplnená skutková podstata trestného činu podľa § 134 ods. 1 tr. zák.
Skutková podstata trestného činu ohrozenia zásobovania podľa § 134 ods. 1 tr. zák. nie je naplnená už tým, že páchateľ vykonáva špekulačné konanie. Špekulačné konanie môže byť nekalým konaním v zmysle cit. ustanovenia, avšak toto ustanovenie vedľa nekalého konania vyžaduje, aby toto konanie mohlo ohroziť plynulé zásobovanie predmetmi potreby aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta.
Je nepochybné, že obvinená, ktorá predala načierno zabitú ošípanú,