Input:

R 22/1954; Garance

č. 22/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Ustanovenie § 331 ods. 2 o. s. p. nemožno použiť, ak sa na dedičstvo uplatňujú nároky nezakladajúce sa na dedičskom práve.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 8. septembra 1953, Cz 226/53.)
Pri prejednávaní dedičstva uviedla dcéra poručiteľa, že poručiteľ za svojho života daroval jej zmluvou z 13. júna 1951 celý svoj majetok a predložila súdne uhodnovernenú listinu o tejto písomnej darovacej zmluve.
Štátne notárstvo v Sečovciach v dôsledku toho dedičské konanie podľa § 320 o. s. p. zastavilo, hoci dedič zapieral platnosť tvrdenej darovacej zmluvy. Proti tomuto vzneseniu podal dedič sťažnosť.
Krajský súd v Košiciach vyhovel sťažnosti tak, že upravil sťažovateľa podľa § 331 ods. 2 o. s. p., aby do 30 dní svoje právo uplatnil žalobou a jej podanie v tejto lehote súdu preukázal s týrn, že keď sa tak stane, súd vyčká s prejednaním dedičstva až do skončenia konania o žalobe. Z tohto výroku krajského súdu vyplýva, že pozmenil výrok štátneho notárstva, resp. prvého súdu o zastavení pre jednania dedičstva a že podľa toho dedičské konanie ostalo v behu.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona, podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uzneseniami Krajského súdu v Košiciach a Štátneho notárstva v Sečovciach bol porušený zákon.
Z odôvodnenia:
Podľa § 320 o. s. p. súd je oprávnený zastaviť dedičské konanie, ak poručiteľ nezanechal majetok. Súd po oznámení smrti podľa svojej povinnosti okrem iného vyšetrí (§ 314 o. s. p.), či poručiteľ v čase smrti mal majetok a aký. V súdenej veci súd podľa smrtného zápisu, výťahu z pozemkovej knihy a záznamu o výsledku predbežného vyšetrovania, ktoré sú v spisoch, splnil túto povinnosť, pričom vyšlo najavo, že poručiteľ zanechal nehnuteľný majetok zapísaný na neho v pozemkovej knihe.
Za tohto stavu veci poveril súd Štátne notárstvo v Sečovciach prejednaním dedičstva (§ 323 o. s., p., § 21 zák. o štát. not.). Pri prejednávaní dedičstva jedna zo zákonných dedičiek predložila síce štátnemu notárstvu písomnú darovaciu zmluvu, podľa ktorej poručiteľ za svojho života daroval jej celý svoj majetok, avšak iný zákonný dedič platnosť tejto zmluvy zaprel, pretože k nej údajne došlo podvodom. Tvrdenie dedičky, zapreté jedným z dedičov, nestačilo na odôvodnenie rozhodnutia o zastavení prejednávania dedičstva, lebo išlo v skutočnosti len o uplatnenie vlastníckeho práva nadobudnutého treťou osobou k celému majetku poručiteľa. Obsah listiny o darovacej zmluve, zapretý zákonným dedičom, vytvoril sporný skutkový stav, čo sa malo prípadne prejaviť už pri súpise majetku (§ 328 veta druhá o. s. p.), avšak nie je dostatočným dôvodom pre to, aby bolo upustené od prejednania dedičstva a konanie zastavené. Štátne notárstvo malo preto přejednať dedičstvo podľa §§ 323 a nasl. o. s. p. a okrem zistenia spornosti dotyčné jednotlivých častí dedičstva (§ 328 o. s. p.) nezaoberať sa tvrdenými vlastníckymi nárokmi uplatňovanými z dôvodu darovania. Keď to neurobilo, porušilo zákon v ustanoveniach §§ 320 a 323 o. s. p.
Avšak nemožno súhlasiť ani s rozhodnutím krajského súdu. Krajský súd tak isto prezrel, že poručiteľova dcéra neopiera svoj nárok o dedičské právo, ale o darovaciu zmluvu. Nejde preto o stretnutie sa dvoch dedičských práv