219/2003 Sb., Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění účinném k 1.11.2017

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 219/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. června 2003
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 41 odst. 9 nahrazuje slova
178/2006 Sb.
(k 5.5.2006)
mění 78 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 316/2006 Sb.
 
 
299/2007 Sb.
(k 29.11.2007)
mění body 4 a 5 přílohy 1, nová přechodná ustanovení
96/2009 Sb.
(k 1.5.2009)
mění, celkem 89 novelizačních bodů
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 17; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 3a odst. 3 písm. a) zákona
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 38c odst. 6
300/2009 Sb.
(k 19.9.2009)
mění; celkem 24 novelizačních bodů
331/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 1 odst. 1, § 3, § 3b, § 7, § 16, § 17, § 18, § 23, § 25, § 26, § 34, § 35a, § 37, § 38a, § 38b, § 39; ruší přílohu č. 1; vkládá nový § 3c a § 35b
331/2010 Sb.
(k 30.9.2012)
mění § 1 odst. 2, § 2, § 3, § 18, § 24, § 24a, § 38a, § 38b; ruší § 10; nová přechodná ustanovení
54/2012 Sb.
(k 1.3.2012)
mění, celkem 33 novelizačních bodů
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 5 odst. 5, § 15 odst. 2 písm. b), § 22, § 38a odst. 2 písm. j), § 38b odst. 2 písm. j) a § 42 odst. 2
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 18
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1 odst. 1 a v části první ustanovení hlavy páté
295/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění, celkem 84 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ODRŮDY, OSIVO A SADBA PĚSTOVANÝCH ROSTLIN
HLAVA PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, registraci odrůd druhů pěstovaných rostlin uvedených v druhovém seznamu (dále jen „druhový seznam“) a odrůd okrasných druhů, dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem právnickým a fyzickým osobám a správní tresty za jejich porušení.
(2) Tento zákon se nevztahuje na reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určených k obnově lesa a zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) V tomto zákoně se rozumí
a) odrůdou soubor rostlin náležející k nejnižšímu stupni botanického třídění, vymezitelný projevem znaků vyplývajících z určitého genotypu nebo kombinace genotypů, odlišitelný od každého jiného souboru rostlin projevem nejméně jednoho z těchto znaků, a považovaný za jednotku rozmnožovatelnou beze změny,
b) rozmnožovacím materiálem osivo a sadba pěstovaných rostlin,
c) osivem semena k rozmnožování nebo pěstování rostlin; za osivo se považuje i sadba brambor nebo sadba česneku a ustanovení písmene d) se pro nepoužije,
d) sadbou rostliny nebo části rostlin sloužící k rozmnožování nebo k pěstování,
e) komponentami odrůdy linie, klony nebo jiné odrůdy, z nichž se daná odrůda skládá anebo z nichž se vyrábí rozmnožovací materiál dané odrůdy,
f) geneticky modifikovanou odrůdou odrůda, která zahrnuje geneticky modifikované rostliny1a) ,
g) udržovacím šlechtěním odrůdy postup podle obecně uznávané praxe, zajišťující zachování uniformity a stálosti odrůdy2) ,
h) udržovatelem odrůdy osoba odpovědná za udržovací šlechtění odrůdy,
i) uváděním do oběhu obchodní skladování, prodej, nebo jiný způsob převodu nebo přechodu rozmnožovacího materiálu na jinou osobu, pokud jsou tyto činnosti prováděny za účelem jeho obchodního využití, přičemž za uvádění do oběhu se považuje rovněž nabízení k prodeji; za uvádění do oběhu se nepovažuje výroba nebo úprava rozmnožovacího materiálu u jiné osoby, která není spojena s převodem nebo přechodem rozmnožovacího materiálu, a poskytnutí rozmnožovacího materiálu pro šlechtitelské, výzkumné a pokusné účely,
j) uznávacím řízením proces úředního zkoušení množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu; formou uznávacího řízení je rovněž osvědčování vlastností rozmnožovacího materiálu pro účely vývozu s vydáváním mezinárodně platných certifikátů,
k) sazenicemi zeleniny mladé rostliny vyrobené z osiva, sadby nebo části rostlin k výsadbě pro pěstování zeleniny ke konečné spotřebě,
l) podnoží výpěstek rodu nebo druhu včetně jejich kříženců a odrůd vhodných pro štěpování odrůd révy, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů nebo zeleniny,
m) úředním popisem odrůdy popis odrůdy sestavený na základě úředních zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti odrůdy, zahrnující znaky, jimiž je odrůda vymezena, vztahující se na rostliny vypěstované
 
 Nahoru