218/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2007

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 218/2005 Sb.
[zrušeno č. 329/2011 Sb.]
ZÁKON
ze dne 5. května 2005,
kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o sociálním zabezpečení
Čl. I
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 350/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 213/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 165/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 80 odst. 2 se čárka za slovy „invalidního důchodu“ nahrazuje slovem „a“ a slova „ , vdovského nebo vdoveckého důchodu68“ se zrušují.
Poznámka pod čarou č. 68 se zrušuje.
2. V § 81 odst. 2 se slova „a odměny pěstouna podle zákona o státní sociální podpoře.69“ nahrazují slovy „podle zákona o státní sociální podpoře69z důvodu péče o totéž dítě.“.
Poznámka pod čarou č. 69 zní:


69§ 30 až 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.“.
3. V § 82 odst. 1 písm. c) se za slova „komplexní rehabilitaci“ doplňují slova „ , včetně pobytu ve školní družině, školním klubu nebo středisku zájmové činnosti“.
4. V § 82 odst. 2 písm. a) se slovo „nezbytných“ zrušuje.
5. V § 83 odst. 1, § 83 odst. 2 písm. a) a § 83 odst. 2 písm. b) se slova „1,5násobek“ nahrazují slovy „2,5násobek“.
6. V § 84 se slova „1,6násobku“ nahrazují slovy „2,25násobku“ a slova „2,75násobku“ slovy „3,85násobku“.
7. Za § 89 se vkládá nový § 89a, který zní:
㤠89a
(1) Při poskytování ústavní sociální péče podle § 87 a 89 nelze používat opatření omezující pohyb osob, jimž je ústavní sociální péče poskytována, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných osob, a to pouze po dobu nezbytně nutnou.
(2) Ústav sociální péče je povinen o použití opatření omezujícího pohyb osob informovat bez zbytečného odkladu
a) zákonného zástupce osoby, které je ústavní sociální péče poskytována,
b) zřizovatele zařízení.
(3) Ústav sociální péče je povinen vést evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob v rozsahu
a) jméno, příjmení a datum narození osoby, které je ústavní sociální péče poskytována,
b) datum a čas počátku použití opatření omezujícího pohyb osob,
c) důvod použití opatření omezujícího pohyb osob,
d) jméno a příjmení osoby, která opatření omezujícího pohyb osob použila,
e) informace, zda bylo opatření omezující pohyb osob použito na základě předchozí indikace
 
 Nahoru