218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném k 13.7.2017

218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některý…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 218/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. června 2000
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
493/2000 Sb.
(k 29.12.2000)
mění § 33 odst. 3 a 4, ruší odst. 6 a přejmenovává zbývající odstavce
141/2001 Sb.
(k 26.4. 2001)
mění § 7 odst. 1 písm. o), § 45 odst. 6
187/2001 Sb.
(k 14.6.2001)
mění § 6 odst. 1 písm. i), § 16 odst. 1, § 44 odst. 1 písm. g), v § 45 vkládá nový odst. 6 a doplňuje odst. 10, mění § 53 odst. 6, § 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 3
320/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, nové znění § 39 a 43, ruší § 40, § 41 a § 42, mění § 44 odst. 6,
450/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění v § 7 odst. 1 doplňuje písm. s) a na konci odst. 2 větu
202/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 66 odst. 1
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 8 odst. 2, § 19 odst. 2, § 20 odst. 3 a § 30 odst. 2
479/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění 30 novelizačních bodů
479/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 15 novelizačních bodů a část přechodných ustanovení
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 39 odst. 2 nahrazuje slova
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 9 novelizačních bodů
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění § 7 odst. 1 písm. b)
482/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
mění, 55 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 580/2004 Sb.
 
 
1/2005 Sb.
(k 3.1.2005)
v § 53 odst. 1 nahrazuje slova,
vkládá § 75a
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
v § 36 odst. 3 doplňuje větu
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 36 odst. 3 ruší větu doplněnou předcházející novelou č. 127/2005 Sb.
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění § 33, 34, 45, v § 49 doplňuje odst. 10, v § 62 odst. 4
546/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 52 odst. 2 doplňuje slova
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 7 odst. 1 a § 7 odst. 2 - změna již provedena zák. č. 138/2006 Sb.
130/2006 Sb.
(k 14.4.2006)
v § 14 vkládá nový odst. 10, nové přechodné ustanovení
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá v § 7 odst. 1 písm. k), v § 14 odst. 3 písm. j) a § 75b (již vložen č. 230/2006 Sb.); ruší v § 14 odst. 10; mění v § 7 odst. 2, v § 37 odst. 1 a 2
140/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 4 odst. 1 vkládá písm. k) a v § 4 odst. 3 vkládá větu
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
vkládá § 75b
267/2006 Sb.
(k 1.1.2013)
mění - změna neprovedena
(před nabytím účinnosti bylo ustanovení zrušeno - viz zák. č. 26/2008 Sb.)
174/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
mění § 7 odst. 1, § 24 odst. 1, § 45 odst. 3 a 5, § 48 a § 52
218/2007 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá § 80a - změna neprovedena
(před nabytím účinnosti bylo ustanovení zrušeno - viz zák. č. 26/2008 Sb.)
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
v § 44a odst. 8 vkládá věty
26/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
mění celkem 102 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 48 odst. 8 a § 60
109/2009 Sb.
(k 1.6.2009)
mění § 15 odst. 1
154/2009 Sb.
(k 4.6.2009)
v § 7 odst. 1 vkládá písm. z)
214/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 33 odst. 1 a 2 a § 34 odst. 1
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 14 odst. 3 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 44a odst. 8 a ruší část druhou
417/2009 Sb.
(k 27.11.2009)
vkládá v § 49 odst. 11
421/2009 Sb.
(k 27.11.2009)
mění § 23 odst. 1, § 24 odst. 8, § 25 odst. 1 písm. c), § 35 odst. 1 a 4, § 47, § 48 odst. 7, § 49
139/2010 Sb.
(k 20.5.2010)
mění § 14
199/2010 Sb.
(k 16.6.2010)
mění § 35 a § 36 odst. 5
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá v § 15 odst. 1 nové písm. f)
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění § 44a odst. 9 a 10, § 75b; nová přechodná ustanovení
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 14 odst. 2
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 7 odst. 1 a 2
370/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 36 odst. 3
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 49 odst. 11, § 62 odst. 4
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část třetí
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 39 odst. 2 a § 44a
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
465/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
mění, celkem 82 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
171/2012 Sb.
(k 1.8.2012)
mění § 14, § 36 odst. 5, § 44 odst. 6, § 44a; vkládá § 18a; nové přechodné ustanovení
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 44a odst. 4 písm. b)
501/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 52 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 7 odst. 1 písm. e) a i); ruší § 72
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 6 odst. 1 písm. a) a i)
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 48 odst. 8 a § 60
25/2015 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 61 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 45 odst. 11
357/2015 Sb.
(k 21.12.2015)
ruší slova v § 36 odst. 3
128/2016 Sb.
(k 10.5.2016)
mění, celkem 33 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
135/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 4 odst. 3 a § 14 odst. 4 písm. j)
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 10 odst. 5
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění celkem 16 novelizačních bodů
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
59/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3 písm. h) bod 6, § 45 odst. 1 a odst. 11 - dosud neuvedeno
203/2017 Sb.
(k 13.7.2017)
mění § 36 odst. 3
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) tvorbu, funkce a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu (dále jen „střednědobý výhled“), státního rozpočtu a státního závěrečného účtu,
b) příjmy a výdaje státního rozpočtu,
c) státní finanční aktiva a pasiva,
d) finanční hospodaření organizačních složek státu, zařízení státu majících obdobné postavení jako organizační složka státu,1) Bezpečnostní informační služby1a) (dále jen „organizační složka státu“) a příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu (dále jen „příspěvková organizace“),
e) finanční kontrolu,
f) podmínky zřizování státních fondů,
g) způsob řízení státní pokladny a řízení státního dluhu,
h) hospodaření s prostředky soustředěnými v Národním fondu.
§ 2
Základní ustanovení
(1) Vláda může financovat činnosti, kterými zajišťuje funkce státu, pouze
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru