Input:

216/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách, platné do 20.7.1959 Archiv

č. 216/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách, platné do 20.7.1959
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. listopadu 1946,
kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5, odst. 2, § 7, odst. 3, § 10, odst. 4, § 16, § 18, odst. 1, § 19, odst. 1, § 24, odst. 1, § 30, odst. 2, § 32, § 33, odst. 4 a § 34 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách (dále jen dekret):
Článek I.
(K § 5, odst. 2 dekretu.)
Náhradní orgán závodního zastupitelstva.
§ 1.
(1)  Náhradní orgán závodního zastupitelstva (dále jen náhradní orgán) jmenuje příslušný orgán jednotné odborové organisace (§ 75) ze zaměstnanců závodu, kteří jsou volitelni do závodní rady (§ 3), a to v závodech, ve kterých je zřízena závodní odborová organisace, na návrh členské schůze této organisace. Náhradní orgán budiž jmenován mimo případy uvedené v § 29, § 30, odst. 5, § 34, odst. 5 a § 76, odst. 1 též
a)  v závodech, v nichž dosud nepůsobila závodní rada nebo závodní důvěrník pro nedostatek předpokladů pro jejich zřízení, do 14 dnů, kdy vznikly tyto předpoklady,
b)  v závodech, v nichž závodní zastupitelstvo skončilo činnost, do 14 dnů ode dne skončení činnosti.
(2)  Náhradní orgán má nejvýše takový počet členů a náhradníků, jaký má míti podle platných předpisů orgán, který nahrazuje. Pokud není jinak stanoveno, platí pro něj obdobně ustanovení platná pro závodní radu (závodního důvěrníka).
(3)  Ustanovení § 28, odst. 1 platí obdobně pro náhradní orgán s odchylkou, že slib jest vykonati do 7 dnů ode dne jmenování, a to v závodech, kde není závodní odborová organisace, do rukou orgánu jednotné odborové organisace, který jej jmenoval.
(4)  Pro skončení činnosti náhradního orgánu platí obdobně ustanovení § 10, odst. 2, písm. a), b) a d) dekretu. Mimo to končí činnost náhradního orgánu, ustavila-li se závodní rada, byl-li zvolen závodní důvěrník nebo byl-li náhradní orgán odvolán. Náhradní orgán může odvolati jen orgán jednotné odborové organisace, který jej jmenoval.
Článek II.
(K § 7, odst. 3 dekretu.)
Volební řád.
§ 2.
Volební právo.
(1)  Právo voliti členy závodní rady má československý státní občan,
a)  který v den vyhlášení volby je v závodě zaměstnán za mzdu nebo plat nepřetržitě nejméně po dobu jednoho měsíce, jako ve svém hlavním povolání, v němž podléhá veřejnoprávnímu sociálnímu pojištění; zaměstnání v jiném závodě téhož podniku se započítává do jednoměsíční lhůty,
b)  který v den vyhlášení volby dovršil 18. rok věku, a
c)  u něhož nejsou dány skutečnosti, pro které je vyloučen z volebního práva podle zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských.
(2)  V závodech, v nichž někteří nebo všichni zaměstnanci pracují pravidelně jen část roku, není jednoměsíční zaměstnání podmínkou volebního práva pro