215/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, platné do 31.3.2002

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 215/2000 Sb.
[zrušeno č. 6/2002 Sb.]
ZÁKON
ze dne 27. června 2000,
kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
Čl. I
Zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona č. 580/1991 Sb., zákona č. 23/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 284/1993 Sb., zákona č. 240/1995 Sb. a zákona č. 202/1997 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „zřídit některé soudy pro vyřizování věcí určitého druhu z obvodu jednoho nebo několika krajských soudů,“ zrušují a za slova „některých okresních“ se vkládají slova „a krajských“.
2. Část první včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) se zrušuje.
3. V § 5 se slova „Obvodní soud pro Prahu 6 koná“ nahrazují slovy „Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, koná Obvodní soud pro Prahu 6“ a slova „mezinárodní smlouvy vyhlášené ve Sbírce zákonů“ se nahrazují slovy „vyhlášené mezinárodní smlouvy“.
4. § 5a zní:
㤠5a
Městský soud v Praze rozhoduje jako soud prvního stupně ve věcech obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností a nadačního rejstříku z obvodu Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Praze.“.
5. V § 7 odst. 1 se za slovo „krajů“ doplňují slova „podle zákona o územním členění státu“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 5) se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
6. V § 7 se odstavce 3 až 5 zrušují.
7. V § 23 se odstavec 4 zrušuje.
8. V § 37 odstavec 1 zní:
„(1) Ustanovení tohoto zákona o krajských soudech se vztahují, není-li stanoveno jinak, i na Městský soud v Praze.“.
ČÁST DRUHÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. II
1. Věci projednávané Krajským obchodním soudem v Praze, v nichž do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebude pravomocně rozhodnuto ve věci samé, a věci, v nichž bylo pravomocně rozhodnuto ve věci samé, ale je třeba, aby soud provedl další úkony, převezme a dokončí Městský soud v Praze. Věci projednávané Krajským obchodním soudem v Brně, v nichž do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebude pravomocně rozhodnuto ve věci samé, a věci, v nichž bylo pravomocně rozhodnuto ve věci samé, ale je
 
 Nahoru