214/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 214/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 380/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb., vyhlášky č. 311/2009 Sb. a vyhlášky č. 383/2015 Sb., se mění takto:
1. § 10c včetně nadpisu zní:
㤠10c
Formy poskytování dat databáze
(1) Data databáze poskytuje Zeměměřický úřad v rozsahu a struktuře, které umožňuje informační systém zeměměřictví, v těchto formách:
a) datové soubory,
b) prohlížecí služba, nebo
c) služba stahování dat.
(2) Data databáze ve formě podle odstavce 1 písm. a) nebo c) se poskytují na základě žádosti, která obsahuje
a) identifikační údaje žadatele,
b) rozsah, obsah a formát požadovaných dat,
c) účel, pro který jsou data požadována, a
d) způsob předání dat.
(3) Data databáze ve formě podle odstavce 1 písm. b) se poskytují bezúplatně; data databáze ve formách podle odstavce 1 písm. a) a c) se poskytují za úplatu stanovenou v příloze (bod 11).“.
2. Za § 10c se vkládají nové § 10d a 10e, které včetně nadpisů znějí:
㤠10d
Podmínky zveřejnění a užití dat databáze
(1) Poskytnutá data databáze může žadatel zveřejnit pouze v pasivní formě neoddělitelné od žadatelovy aplikace nebo kartografického díla.
(2) Podmínkou užití dat databáze je uvedení jejich zdroje a data poslední aktualizace databáze předcházející datu poskytnutí údajů.
(3) Pokud žadatel zveřejňuje obrazy dat databáze v elektronické podobě, je povinen do rastrového souboru neoddělitelným způsobem vložit text „© ČÚZK“. Při každém posunu obrazu musí být viditelný a čitelný alespoň jeden tento text. Mimo oblast zobrazovaných dat musí být uveden text „Podkladová data © ČÚZK“.
§ 10e
Zabránění přístupu do databáze
Zeměměřický úřad zabrání technickými prostředky v přístupu k prohlížecí službě nebo ke službě stahování dat uživateli, který
a) přetěžuje technologickou infrastrukturu prohlížecí služby nebo služby stahování dat,
b) prohlížecí službu nebo službu stahování dat neodborně využívá nebo zneužívá,
c) rozšiřuje data databáze, ač k tomu není oprávněn, nebo
d) nesplnil svou povinnost uhradit úplatu za poskytovaná data.“.
3. V příloze v bodu 4 podbod 4.7 zní:
„4.7 Nivelační body jsou očíslovány v rámci evidenčních jednotek, kterými jsou nivelační pořady, které vymezují jednotlivé nivelační oblasti (obr. 10.1), nebo plošné nivelační sítě. V samostatné číselné řadě jsou čísly vyjádřenými římskými číslicemi očíslovány základní nivelační body. Poloha nivelačních bodů je zobrazena v dokumentačních mapách.
Obr. 10.1“.
4. V příloze v bodu 5 se na začátek podbodu 5.6 vkládá věta „Tíhové body jsou očíslovány čísly vyjádřenými arabskými číslicemi v jedné souvislé
 
 Nahoru