214/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 214/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. června 2011,
kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 219/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slovo „svého“ zrušuje.
2. V § 5d odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Vzor, náležitosti a způsob používání identifikačního průkazu advokáta stanoví prováděcí právní předpis; prováděcí právní předpis může též stanovit dobu platnosti identifikačního průkazu advokáta.“.
3. V § 5d se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Ten, kdo byl vyškrtnut ze seznamu advokátů podle § 7b odst. 1 písm. d) až g), je povinen Komoře neprodleně odevzdat osvědčení o zápisu do seznamu advokátů a vrátit identifikační průkaz advokáta. Odevzdání osvědčení a vrácení identifikačního průkazu advokáta v případě pozastavení výkonu advokacie a jejich navrácení advokátovi v případě zániku pozastavení výkonu advokacie upraví stavovský předpis.“.
4. V § 9a odst. 1 písm. c) a d) se slova „v § 41 odst. 1 písm. b), d) a e)“ nahrazují slovy „v § 41 odst. 1 písm. b), d) až f)“.
5. V § 17a se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Komora je oprávněna na základě provedeného výběrového řízení určit jednoho nebo více dodavatelů stavovského oděvu.“.
6. V § 35k odst. 1 se slova „úředně ověřeným“ zrušují.
7. V § 35m odstavec 1 zní:
„(1) Komora zapíše evropského advokáta do seznamu evropských advokátů do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti o zápis, ke které musí být přiloženy
a) doklady prokazující, že evropský advokát splňuje podmínky podle § 2 odst. 1 písm. b) bodů 1 a 2,
b) doklad o splnění povinnosti podle § 24a,
c) doklad o tom, že evropský advokát uhradil Komoře poplatek, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 10 000 Kč.“.
8. V § 35m odst. 3 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Vzor, náležitosti a způsob používání identifikačního průkazu usazeného evropského advokáta stanoví prováděcí právní
 
 Nahoru