Input:

214/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 214/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 25. května 2005,
kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 10 odst. 3 písm. g) zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. a vyhlášky č. 389/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. l) se slova „včetně průmyslových kuchyní a domácností chovatelů” nahrazují slovy „včetně domácností chovatelů, popřípadě z průmyslu zpracovávajícího maso”.
2. V § 74 odst. 1 pism. e) bodě 2 se za slovem „drůbež” čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta „Toto hospodářství musí být sledováno v souladu s § 72 odst. 2,”.
3. Za § 75 se vkládá nový § 75a, který zní:
㤠75a
Krajská veterinární správa v souladu s § 49 odst. 1 písm. c) a d) zákona
a)  stanoví v rámci mimořádných veterinárních opatření pravidla umožňující sledování pohybu vajec a drůbeže,
b)  uloží
1.  chovatelům drůbeže, aby poskytovali orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor kdykoli na jejich požádání informace o pohybu drůbeže a vajec z jejich hospodářství nebo do jejich hospodářství,
2.  osobám podílejícím se na přepravě drůbeže a vajec a na obchodování s nimi, aby poskytovaly orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor veškeré informace o pohybu drůbeže a vajec, na jejichž přepravě se podílely nebo s nimiž obchodovaly.”.
4. V § 86 odst. 1 písm. e) bodě 2 se za slovem „drůbež” čárka nahrazuje tečkou a doplňují se věty „Toto hospodářství musí být sledováno v souladu s § 84 odst. 2. Nelze-li přemístit jednodenní kuřata nebo kuřice připravené ke snášce do hospodářství v pásmu dozoru, je možno přemístit je se souhlasem krajské veterinární správy a v souladu s rozhodnutím Komise vyžádaným v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona do hospodářství, které je umístěno mimo pásmo dozoru