213/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 213/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon
o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), k provedení § 4 odst. 5, § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, § 17 odst. 3 a § 19 odst. 4 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání v oboru zemědělství a lesnictví nebo ekologie a ochrana životního prostředí nebo řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělských nebo přírodních věd,“.
2. V § 1 odst. 3 se slova „osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu“ nahrazují slovy „statutární orgán nebo jeho zástupce odpovědný za zabezpečení požadavků vyplývajících z § 11 až 20 zákona“.
3. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „uvedených v žádosti podle § 4 zákona“ nahrazují slovem „rostlin“.
4. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) v případě genetických zdrojů mikroorganismů technické vybavení pro konzervaci pomocí kryoprezervace nebo lyofilizace. V případě, že genetický zdroj mikroorganismu nelze uchovat použitím kryoprezervace nebo lyofilizace, uvede žadatel v žádosti jiný způsob snížení jeho metabolické aktivity a doloží uložení sbírkové položky minimálně ve dvou oddělených nezávislých technických zařízeních. Jako záložní nezávislé zařízení může sloužit centrální laboratoř pověřené osoby nebo laboratoř jiné právnické osoby. V případě, že u genetického zdroje nelze snížit metabolickou aktivitu, uvede žadatel metodu jeho bezpečného uchování při běžné teplotě a příslušné technické zařízení.“.
5. V § 3 písm. d) se slovo „nájmu“ nahrazuje slovem „pachtu“ a slovo „nájemní“ se nahrazuje slovem „pachtovní“.
6. V § 4 odst. 1 se slovo „uživatelům“ nahrazuje slovy „právnickým nebo fyzickým osobám, kterým byl na základě žádosti vzorek genetického zdroje poskytnut (dále jen „příjemce“)“.
7. V § 4 odst. 2 se za slovo „předávaného“ vkládají slova „pověřené osobě do genové banky“ a slova „v genobance“ se zrušují.
8. V § 4 odst. 4 se slova „ , částí rostlin, nebo explantátů“ nahrazují slovy „nebo částí rostlin určených k rozmnožování nebo konzervaci, stromů nebo keřů“ a slova „posoudí pověřená osoba, zda bude poskytovat menší vzorek genetického zdroje rostlin nebo“ se zrušují.
9. V § 4 odst. 5 se slova „v genobance“ nahrazují slovy „pověřené osobě do genové banky“.
10. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů.“.
11. V § 4 odst. 6 se slovo „Nelze-li“ nahrazuje slovy „Není-li možné“.
12. V § 4 odst. 7 se za slovo „rostlin“ vkládají slova „předávané ke konzervaci pověřené osobě do genové banky“.
13. V § 4 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Semenné vzorky
 
 Nahoru