211/2010 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 10.8.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 211/2010 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. května 2010
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
367/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
167/2014 Sb.
(k 31.8.2014)
mění přílohu č. 1
197/2015 Sb.
(k 31.8.2015)
mění přílohu č. 1, nové přechodné ustanovení
144/2018 Sb.
(k 10.8.2018)
mění přílohu č. 1
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.:
§ 1
Soustava oborů vzdělání
V příloze č. 1 k tomuto nařízení je uvedena soustava oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, s uvedením oborů vzdělání, v nichž lze dosáhnout základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři a vyššího odborného vzdělání, jejich návaznost na obory vzdělání podle předchozích právních předpisů, návaznost oborů vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia a nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku.
§ 2
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání
(1) Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů k základnímu vzdělávání se nestanoví.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
2. Nařízení vlády č. 18/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
3. Nařízení vlády č. 224/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.
4. Nařízení vlády č. 268/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nařízení vlády č. 98/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
6. Nařízení vlády č. 242/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2010.
 
Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
PhDr. Kopicová v. r.
 
* * *
Článek II nařízení vlády č. 197/2015 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Žáci dvojjazyčných gymnázií přijatí ke vzdělávání do oboru vzdělání Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce s kódovým označením 79-41-K/610 v režimu pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se budou po vydání rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia nadále vzdělávat v oboru vzdělání 79-41-K/610.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
Soustava oborů vzdělání
KÓD OBORU
 
 Nahoru