211/2000 Sb., Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 4.1.2019

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 211/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. června 2000
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
391/2002 Sb.
(k 26.8.2003)
mění § 3 odst. 1 písm. a)
482/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
mění § 5 odst. 1
61/2005 Sb.
(k 8.2.2005)
mění 14 novelizačních bodů
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část druhou
71/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá v § 2 nový odst. 3
239/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 5 a § 6; nové přechodné ustanovení
276/2012 Sb.
(k 6.9.2012)
mění § 1, § 2 odst. 1 písm. i), § 3
111/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 1 odst. 1
307/2018 Sb.
(k 4.1.2019)
mění § 2 odst. 1 písm. c) a § 3 odst. 2 písm.a)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ
§ 1
Základní ustanovení
(1) Zřizuje se Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Praze (dále jen „Fond“). Účelem Fondu a jeho veřejným posláním je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky a udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem. Fond dále zajišťuje výběr peněžních příspěvků od cestovních kanceláří do garančního fondu cestovních kanceláří a vyplácení peněžních prostředků z tohoto fondu podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.
(2) Fond je právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“).
(3) Fond hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu7) , s vlastním majetkem a s majetkem jiných osob.
(4) Vlastní majetek Fond nabývá
a) přijetím určeného majetku od státu nebo jiných osob,
b) z vlastní činnosti.
(5) Fond může být zřizovatelem či zakladatelem právnických osob a může v nich nabývat majetkovou účast.
(6) Prostředky Fondu určené na podporu udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů může Fond převést do fondů rozvoje měst v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie8) .
(7) Fond může nabývat cenné papíry, zejména podle zákona o kolektivním investování.
§ 2
Příjmy Fondu
(1) Příjmy Fondu tvoří
a) dotace ze státního rozpočtu,
b) příjem z vydaných dluhopisů,
c) výnosy z dluhopisů nakoupených v souladu s tímto zákonem,
d) splátky z poskytnutých úvěrů včetně příslušenství,
e) úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků Fondu,
f) výnosy z veřejných sbírek organizovaných Fondem, dary a dědictví ve prospěch Fondu,
g) prostředky ze strukturálních fondů Evropských společenství,
h) přijaté půjčky a úvěry,
i) splátky půjček poskytnutých do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu a do fondů rozvoje měst,
j) další příjmy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
(2) Dluhopisy vydané k zajištění příjmů Fondu jsou vydávány podle zvláštního právního předpisu1) .
(3) Dotace ze státního rozpočtu je poskytována Fondu každoročně nejméně ve výši skutečných výdajů určených schváleným rozpočtem Fondu na poskytování nenávratných dotací.
§ 3
Použití prostředků Fondu
(1) Finanční prostředky státu, se kterými Fond hospodaří, lze použít pouze na území České republiky
a) ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami a modernizací bytů, bytových a rodinných domů formou úvěru,
b) ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů,
c) ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami nebo modernizací bytů, bytových a rodinných domů formou dotace,
d) k ručení za část nesplacené jistiny úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami
 
 Nahoru