Input:

211/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek, platné do 5.10.1969 Archiv

č. 211/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek, platné do 5.10.1969
[zrušeno č. 112/1969 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 23. prosince 1964
o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek
Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 4 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, a podle § 7 vládního nařízení č. 36/1951 Sb., jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě, k provedení příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti. Pojem kusové zásilky
(1) Přepravní řád sdružené automobilové a železniční přepravy kusových zásilek (dále jen „řád“) stanoví základní podmínky pro sdruženou přepravu kusových zásilek, prováděnou společně podniky Československé státní automobilové dopravy a Československými státními dráhami (dále jen „dopravce“) podle jednotných podmínek a sazeb v systému územních okrsků (dále jen „okrsková přeprava“).
(2) Zásilku převzatou podle podmínek tohoto řádu může dopravce přepravit též jen silničními nebo železničními vozidly.
(3) Jako kusovou zásilku dopravce přijímá k přepravě zásilku, kterou lze přepravit jednou jízdou silničního vozidla o nosnosti 5 t a jejíž jednotlivé kusy nepřesahují váhu 3 tun, délku 6, 5 m, šířku 2, 2 m nebo výšku 1, 5 m; zásilku do 10 kg převezme dopravce jen tehdy, nelze-li ji v obci místa odeslání podat jako poštovní balík. Dopravce převezme podle zvláštní dohody jako kusovou zásilku i předměty, u nichž nejsou tyto podmínky splněny. Kusová zásilka se přejímá a vydává podle počtu a označení kusů zapsaných v přepravním listu pro kusové zásilky.
(4) Dovozné a doplňující poplatky, jakož i způsob jejich výpočtu stanoví tarif pro přepravu kusových zásilek (dále jen „tarif“).
(5) Tento řád platí i pro přepravu kusových zásilek, která navazuje na mezinárodní železniční přepravu nebo po níž mezinárodní železniční přeprava následuje.1)
§ 2
Základní povinnosti dopravce a přepravců k zajištění hospodárnosti přepravy
Dopravci a přepravci jsou povinni dbát, aby se přeprava kusových zásilek uskutečňovala plánovitě a organizovaně při nejhospodárnějším využití dopravních prostředků. Zejména jsou povinni ve vzájemné spolupráci vytvářet podmínky pro urychlení a zmechanizování nakládacích a vykládacích prací, zajišťovat neporušenost zboží a dodržovat stanovené lhůty.
§ 3
Organizace přepravy
(1) Územní okrsky (dále jen „okrsky“) vyhlašuje ministerstvo dopravy. Dopravce zřizuje v okrscích výpravny kusových zásilek (dále jen „VKZ“), sběrny kusových zásilek a ohlašovny podeje kusových zásilek.
(2) Dopravce přejímá a vydává kusové zásilky
a) u přepravců (např. v podnicích, závodech nebo domech přepravců),
b) ve sběrnách kusových zásilek dopravce,
c) přímo u silničních vozidel,
d) na místě stanoveném vlečkovou smlouvou, pokud bylo přepravcům povoleno nakládání a vykládání kusových zásilek na vlečkách,
e) v železničních stanicích, pokud o tom byla sjednána zvláštní dohoda.
ČÁST DRUHÁ
Přepravní podmínky
§ 4
Věci z přepravy vyloučené

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací