210/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 210/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463/2011 Sb. a vyhlášky č. 17/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:
„(5) Provozovatel stravovacích služeb používá při poskytování dietního stravování receptury schválené
a) nutričním terapeutem9,
b) lékařem se specializovanou způsobilostí10v oboru
1. praktické lékařství pro děti a dorost,
2. dětské lékařství,
3. vnitřní lékařství,
4. všeobecné praktické lékařství,
5. endokrinologie a diabetologie, nebo
6. gastroenterologie, nebo
c) lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí10v oboru
1. hygiena dětí a dorostu,
2. hygiena výživy a předmětů běžného užívání,
3. dětská endokrinologie a diabetologie, nebo
4. dětská gastroenterologie a hepatologie.


9§ 15 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
10Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a
 
 Nahoru