210/2012 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění účinném k 5.3.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 210/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. června 2012
o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
85/2014 Sb.
(k 17.5.2014)
mění § 2 a přílohy č. 1 a 7
48/2015 Sb.
(k 24.3.2015)
mění přílohu č. 1
308/2016 Sb.
(k 28.9.2016)
mění přílohu č. 1
171/2017 Sb.
(k 22.6.2017)
mění přílohu č. 1
31/2018 Sb.
(k 5.3.2018)
mění přílohu č. 1
Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3, § 9 odst. 3, § 15 odst. 6, § 17 odst. 1, § 20 odst. 4 a § 22g odst. 4:
§ 1
Předmět právní úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) seznam vojenského materiálu,
b) seznam významného vojenského materiálu,
c) vzory žádostí o vydání povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem,
d) vzory žádostí o udělení licence,
e) rozsah informace o využívání licence,
f) vzor žádosti o vydání certifikátu.
§ 2
Seznam vojenského materiálu
Seznam vojenského materiálu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Seznam významného vojenského materiálu
Seznam významného vojenského materiálu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 4
Vzor žádosti o povolení
(1) Vzor žádosti o povolení pro právnickou osobu je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Vzor žádosti o povolení pro fyzickou osobu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§ 5
Vzory žádostí o udělení licence
(1) Vzor žádosti o udělení licence právnické osobě pro vývoz a dovoz vojenského materiálu mimo území Evropské unie je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(2) Vzor žádosti o udělení licence k nákupu vojenského materiálu a jeho následného prodeje do jiného než členského státu Evropské unie je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§ 6
Rozsah informace o využívání licence
Rozsah informace o využívání licence je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.
§ 7
Vzor žádosti o vydání certifikátu
Vzor žádosti o vydání certifikátu je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.
§ 8
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 332/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. června 2012.
 
Ministr:
MUDr. Kuba v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 210/2012 Sb.
Seznam vojenského materiálu
 
Poznámka 1:
Pojmy v „uvozovkách“ jsou vymezené pojmy uvedené ve ,Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu‚.
 
 Nahoru