Input:

210/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o průkazech pro snížení daně ze mzdy a o některých dalších opatřeních v oboru této daně, platné do 31.3.1967 Archiv

č. 210/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o průkazech pro snížení daně ze mzdy a o některých dalších opatřeních v oboru této daně, platné do 31.3.1967
[zrušeno č. 24/1967 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 22. prosince 1964
o průkazech pro snížení daně ze mzdy a o některých dalších opatřeních v oboru této daně
Ministerstvo financí stanoví podle § 22 odstavce 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění článku I zákona č. 71/1957 Sb. (dále jen „zákon“):
ČÁST I
Průkazy pro snížení daně ze mzdy
§ 1
Způsob prokazování nároku na snížení daně ze mzdy
(1) Nárok na snížení daně ze mzdy prokazuje poplatník:
1. platným občanským průkazem svým, manželky, popřípadě občanskými průkazy dětí starších 15 let, jde-li o
a) věk,
b) rodinný stav,
c) nezletilé děti, vnuky nebo jiné nezletilé děti v péči nahrazující péči rodičů, žijí-li s ním trvale ve společné domácnosti,
d) skutečnost, že je poplatník svobodný, ovdovělý, rozvedený a vyživuje aspoň jedno dítě, které s ním žije trvale ve společné domácnosti. Nejsou-li uvedené skutečnosti zřejmy z občanského průkazu, nutno je prokázat jiným úředním dokladem.
2. potvrzením školy a u učňů potvrzením závodu, že zletilé dítě studuje nebo že je v učebním poměru a jaký má od školy nebo závodu příjem,
3. soudním rozhodnutím o povinnosti platit výživné na děti a manželku (rozvedenou, nežijící s ním trvale ve společné domácnosti), jestliže plátce sráží výživné z jeho mzdy a zasílá je oprávněným osobám,
4. rozhodnutím o přiznání invalidního nebo částečného invalidního důchodu a potvrzením pošty o vyplácení důchodu, uplatňuje-li poplatník nárok na slevu podle § 9 zákona z důvodů, že sám, jeho manželka nebo nezletilé děti pobírají invalidní nebo částečný invalidní důchod. V případech uvedených pod č. 3 a 4 poznamená plátce potřebná data (číslo a datum soudního rozhodnutí, výši stanoveného výživného na jednotlivé děti a manželku, druh přiznaného důchodu a číslo a datum rozhodnutí, jímž byl přiznán invalidní nebo částečný invalidní důchod) na mzdovém listě a potvrzení pošty uschová,
5. potvrzením okresního národního výboru, jde-li o skutečnost, že
a) žije trvale ve společné domácnosti s družkou (poplatnice s druhem); toto potvrzení vydá okresní národní výbor na základě písemného prohlášení druha a družky, že spolu takto žijí ve společné domácnosti, a průkazu o jejich společném bydlišti,
b) vyživuje jiné osoby než manželku (družku) a děti, (např. rodiče, prarodiče, tchána, tchyni a sourozence), pokud mohou být uznány za vyživované poplatníkem, tj. pokud s ním trvale žijí ve společné domácnosti, nemají vlastní příjmy přesahující 200 Kčs měsíčně a poplatník jim poskytuje byt, stravu a ošacení,
c) platí výživné na děti z rozvedeného manželství, na děti, s nimiž trvale nežije ve společné domácnosti, na děti zrozené mimo manželství, rozvedené manželce nebo manželce, s níž trvale nežije ve společné domácnosti (s výjimkou uvedenou pod č. 3),
d) vyživuje aspoň jedno dítě a nežije s manželem trvale ve společné domácnosti,
e) vyživuje zletilé děti (s výjimkou uvedenou pod č. 2), vnuky nebo jiné