Input:

21/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatých v Ženevě dne 5. května 2017 Garance

č. 21/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. května 2017 byly v Ženevě přijaty změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech1) .
Se změnami příloh vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn příloh.
Změny příloh vstoupily v platnost na základě článku 22 odst. 3 písm. c) Úmluvy dne 18. prosince 2018 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změn příloh a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
C.N.766.2017.TREATIES-XXVII.15
PŘEKLAD

Rozhodnutí SC-8/10: Zařazení dekabromdifenyletheru
Konference smluvních stran,
posoudivši profil rizika, hodnocení řízení rizika a dodatek hodnocení řízení rizika pro dekabromdifenylether (komerční směs, c-dekaBDE), jak je předložil Výbor pro hodnocení perzistentních organických polutantů,1
berouc na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů zařadit dekabromdifenylether (BDE-209) v c-dekaBDE do přílohy A úmluvy se zvláštními výjimkami,2
1. rozhodla změnit část I přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a zařadit do ní dekabromdifenylether (BDE-209) vyskytující se v komerčním dekabromdifenyletheru se zvláštními výjimkami pro výrobu a použití komerčního dekabromdifenyletheru, a to vložením následujícího řádku:
 
Chemická látka
Činnost
Zvláštní výjimka
Dekabromdifenylether (BDE-209) vyskytující se v
Výroba
Jak je povoleno smluvním stranám uvedeným v registru
komerčním dekabromdifenyletheru
Použití
V souladu s částí IX této přílohy:
(CAS No: 1163-19-5)
 
Díly k použití ve vozidlech, které je specifikováno v odstavci 2 části IX této přílohy
 
 
Letadla, o jejichž typové osvědčení bylo požádáno před prosincem 2018 a bylo obdrženo před prosincem 2022, a náhradní díly pro tato letadla
 
 
Textilní výrobky vyžadující nehořlavost, vyjma oděvů a hraček
 
 
Přísady v umělohmotných pouzdrech a dílech používaných pro domácí spotřebiče k vytápění, žehličky, ventilátory, ponorné ohřívače, které obsahují elektrické součásti nebo jsou s nimi v přímém kontaktu nebo se vyžadují pro splnění protipožárních norem, v koncentracích nižších než 10 % hmotnostních daného dílu
 
 
Polyuretanová pěna pro izolaci budov
2. rozhodla rovněž vložit novou část IX do přílohy A, která zní:

  
Část IX
Dekabromdifenylether
1. Výroba a použití dekabromdifenyletheru budou ukončeny s výjimkou smluvních stran, které oznámily sekretariátu svůj záměr jej vyrábět a/nebo používat v souladu s článkem 4.
2. Zvláštní výjimky pro díly k použití ve vozidlech mohou být k dispozici pro výrobu a použití komerčního dekabromdifenyletheru s omezením na následující:
a) Díly pro použití u starších vozidel, jimiž se rozumí vozidla, která se již sériově nevyrábějí a jejichž díly jsou vymezeny jednou nebo více z následujících kategorií:
i) hnací ústrojí a zařízení pod kapotou, jako jsou vnitřní i vnější kabely baterie, trubice mobilních klimatizačních systémů, hnací ústrojí,