21/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím speciálních operací Spojených států o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států, podepsaného v Tampě dne 5. ledna 2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 21/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. ledna 2018 bylo v Tampě podepsáno Memorandum o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím speciálních operací Spojených států o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států.
Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku XI odst. 11.1. dnem podpisu.
České znění Memoranda se vyhlašuje současně.

Text Memoranda bude uveden po zpracování.
Memorandum o dohodě
mezi
Ministerstvem obrany České republiky
zastoupeným
Ředitelstvím speciálních sil
a
Ministerstvem obrany Spojených států amerických
zastoupeným
Velitelstvím speciálních operací Spojených států
o
přidělování obranného personálu
České republiky
k Velitelství speciálních operací Spojených států

OBSAH
PREAMBULE ........................................................................................
ČLÁNEK I ...........................................................................................
DEFINICE
ČLÁNEK II ...........................................................................................
PŘEDMĚT
ČLÁNEK III .........................................................................................
POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI
ČLÁNEK IV .........................................................................................
FINANČNÍ UJEDNÁNÍ
ČLÁNEK V ............................................................................................
BEZPEČNOST
ČLÁNEK VI ..........................................................................................
TECHNICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI
ČLÁNEK VII ........................................................................................
KÁZEŇ A ODVOLÁNÍ
ČLÁNEK VIII .......................................................................................
HLÁŠENÍ
ČLÁNEK IX .........................................................................................
NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY
ČLÁNEK X ..........................................................................................
ŘEŠENÍ SPORŮ
ČLÁNEK XI .........................................................................................
VSTUP V PLATNOST, ZMĚNY, DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ
PŘÍLOHA A: POTVRZENÍ PŮSOBNOSTI A PRÁVNÍHO POSTAVENÍ
(K PODPISU OBRANNÝM PERSONÁLEM ČESKÉ REPUBLIKY) .........................
PŘÍLOHA B: FORMÁT POPISU POZICE OBRANNÉHO PERSONÁLU ČESKÉ REPUBLIKY PŘIDĚLENÉHO K USSOCOM ................................................
  
PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) zastoupené Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvo obrany Spojených států amerických (MO USA) zastoupené Velitelstvím speciálních operací Spojených států (USSOCOM), (dále individuálně jako „strana“ a společně jako „strany“), tímto souhlasí s následujícími podmínkami týkajícími se nerecipročního přidělení obranného personálu České republiky k USSOCOM.
  
ČLÁNEK I
DEFINICE

Kromě pojmů definovaných v jiných ustanoveních tohoto Memoranda o dohodě (dále jen „MOA“) budou mít následující pojmy v ní obsažené tento význam:
1.1. „Utajovaná informace“ označuje
 
 Nahoru