21/2006 Sb., Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění účinném k 1.1.2016

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 21/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 2005
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
(zákon o ověřování)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 8 písm. c) vkládá slova
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 6 odst. 3, § 9, v § 10 vkládá odst. 6
301/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění, nové přechodné ustanovení
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nové §§ 18a až 18d
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 8 a § 9
15/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá v § 16 odst. 7
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 1
(1) Působnost na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“) podle tohoto zákona vykonávají
a) Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“),
b) krajské úřady,
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
d) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis (dále jen „obecní úřad“),
e) újezdní úřady1) ,
f) držitel poštovní licence,
g) Hospodářská komora České republiky.
(2) Působnost stanovená krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona, je výkonem přenesené působnosti.
§ 2
Ministerstvo
a) vede vzory otisků úředních razítek2) krajů a podpisové vzory úředníků územních samosprávných celků3) (dále jen „úředník“) provádějících vidimaci a legalizaci u krajských úřadů včetně jejich změn, jakož i vzory otisků úředních razítek držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky a podpisové vzory zaměstnanců držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky provádějících vidimaci a legalizaci včetně jejich změn,
b) provádí zkoušky úředníků zařazených do krajského úřadu (§ 14 odst. 2) a zaměstnanců držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky provádějících vidimaci a legalizaci (§ 14a odst. 2).
§ 3
Krajský úřad
a) provádí vidimaci a legalizaci,
b) vede evidenci vidimací a legalizací,
c) vede vzory otisků úředních razítek obcí s rozšířenou působností a podpisové vzory úředníků provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností včetně jejich změn,
d) provádí zkoušky úředníků zařazených do obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 14 odst. 2).
§ 4
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) provádí vidimaci a legalizaci,
b) vede evidenci vidimací a legalizací,
c) vede vzory otisků úředních razítek obcí a újezdních úřadů a podpisové vzory
1. úředníků nebo starostů anebo místostarostů provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů,
2. zaměstnanců zařazených do újezdních úřadů provádějících vidimaci a legalizaci u újezdních úřadů

včetně jejich změn,
d) provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů (§ 14 odst. 2).
§ 5
Obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
a) provádí vidimaci a legalizaci a
b) vede evidenci vidimací a legalizací.
Vidimace
§ 6
(1) Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou.
(2) Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence ani Hospodářská komora České republiky (dále jen „úřad“) za obsah vidimované listiny neodpovídá.
(3) Vidimace se provádí na žádost. Vidimovanou listinu pořizuje
 
 Nahoru