Input:

21/1979 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění účinném k 1.1.2004 Archiv

č. 21/1979 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění účinném k 1.1.2004
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
ze dne 22. ledna 1979,
kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
554/1990 Sb.
(k 27.12.1990)
mění, doplňuje (§ 1 odst. 1, § 3 odst. 1 a 2 a doplňuje odst. 8 až 10, mění § 5 a § 6)
352/2000 Sb.
(k 13.10.2000)
mění § 1 odst. 2
395/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 1 odst. 1 a 2, § 3 odst. 2 a 8
Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, (dále jen „zákon”) a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví:
§ 1
Rozsah platnosti
(1)  Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánu státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů5(dále jen „organizace”).
(2)  Vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona2a) a nařízení vlády2b) před jejich uvedením na trh a na technická zařízení podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona.
§ 2
Vyhrazená plynová zařízení
(1)  Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen „zařízení”) jsou zařízení pro
a)  výrobu a úpravu plynů,3)
b)  skladování a přepravu plynů,
c)  plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
d)  zkapalňování a odpařování plynů
e)  zvyšování a snižování tlaku plynů,
f)  rozvod plynů,
g)  spotřebu plynů spalováním.
§ 3
Oprávnění organizací
(1)  Organizace mohou montovat, opravovat zařízení, provádět na něm dodavatelským způsobem revize a zkoušky a plnit tlakové nádoby na plyny jen na základě oprávnění (dále jen „oprávněná organizace”).
(2)  Oprávnění vydává inspektorát bezpečnosti práce (dále jen „orgán dozoru”), v jehož obvodu má organizace sídlo popřípadě trvalý pobyt, a to na základě písemné žádosti organizace.
(3)  Organizace v žádosti uvede, jak je zajištěna spolehlivost a bezpečnost plynových zařízení, zejména jak je zajištěna:
a)  technická kontrola,
b)  v průběhu montáže a zkoušek možnost zacvičení pracovníků, kteří budou obsluhovat zařízení,
c)  servisní služba,
d)  odborná způsobilost pracovníků pro vykonávání montáží, oprav, revizí a zkoušek,
e)  dodání předepsané technické dokumentace provozovateli, upravené podle skutečného provedení, včetně návodů k obsluze a k provádění revizí.
(4)  Při prověřování odborné způsobilosti organizace zjišťuje orgán dozoru, zda její technická úroveň a odborná způsobilost jejích pracovníků poskytují záruku, že činnost s ohledem na rozsah požadovaného oprávnění, bude odpovídat požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení.
(5)  Orgán dozoru může na základě výsledků prověřování odborné způsobilosti stanovit další podmínky k