Input:

21/1969 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů Garance

č. 21/1969 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničních věci
ze dne 27. prosince 1968
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů
Dne 6. března 1968 byla v Paříži podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů.
Podle svého článku 17. vstoupila Dohoda v platnost dnem 19. července 1968.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Náměstek ministra:
Ing. Kohout v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Francouzské republiky ve snaze rozvíjet a rozšiřovat spolupráci v oblasti filmové tvorby, vedeny přáním podporovat společnou výrobu filmů, jež by svou uměleckou a technickou úrovní složky zájmům obou zemí, a rozvíjet výměnu svých filmů se dohodly:
I. Koprodukce
Článek 1
Filmy vyrobené v koprodukci podle ustanovení této dohody se považují příslušnými orgány obou zemí za filmy národní.
Budou proto požívat plnoprávných výhod na základě předpisů platných nebo těch, které budou v jedné nebo druhé zemi vydány.
Výroba společných koprodukčních filmů musí být po vzájemné dohodě schválena příslušnými orgány obou zemí.
Článek 2
V duchu této dohody musí být koprodukční filmy vyráběny producenty s dobrou organizací technickou i finanční a s odbornými zkušenostmi, uznávanými příslušnými nadřízenými orgány.
Článek 3
Každý koprodukční film musí sestávat ze dvou negativů nebo z jednoho negativu a jednoho dublnegativu.
Každý koproducent stává se vlastníkem buď negativu nebo dublnegativu. V případě, že existuje pouze jeden negativ, má každý koproducent možnost volné dispozice s tímto negativem.
Článek 4
Filmy musí být vyrobeny za těchto podmínek:
Poměr vzájemných podílů koproducentů obou zemí může mít u každého filmu rozpětí od 30 do 70 %; na každém koprodukčním filmu se obě strany musí podílet po stránce umělecké i technické aktivně.
Hodnota účasti každého z koproducentů se určuje na podkladě cen, běžných v mezinárodní filmové produkci.
Článek 5
Filmy musí být realizovány režiséry, techniky a herci státní příslušnosti československé na straně československé a francouzské státní příslušnosti nebo občanů požívajících zvláštní výhody na straně francouzské.
Ve výjimečných případech může být dohodnuta účast významného zahraničního herce, který není příslušníkem žádné z obou zemí.
Článek 6
Vzájemné rovnováhy musí být v zásadě dosaženo jako v oblasti umělecké, tak v oblasti užitých technických prostředků obou zemí (ateliéry a laboratoře).
Článek 7
V koprodukčních smlouvách musí být určena dělba příjmů následovně:
Dělba se provádí poměrně k celkovému podílu každého z koproducentů.
Musí sestávat buď z podílů na tržbě, nebo z rozdělení území s přihlédnutím k rozdílu rozsahu obchodních výsledků,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací