Input:

21/1965 Sb., Vyhláška státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb Garance

č. 21/1965 Sb., Vyhláška státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb
VYHLÁŠKA
Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví
ze dne 4. března 1965
o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb
Státní úřad sociálního zabezpečení, Ústřední rada odborů a ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 143 odst. 2 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, podle § 2 odst. 3 písm. c) a § 9 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a podle § 5 odst. 3 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících:
ČÁST PRVNÍ
ZABEZPEČENÍ OBČANŮ ČINNÝCH PODLE DOHOD O PRACOVNÍ ČINNOSTI UZAVŘENÝCH SE SOCIALISTICKÝMI ORGANIZACEMI
Rozsah zabezpečení
§ 1
(1) Občané, kteří vykonávají práce podle dohody o pracovní činnosti uzavřené se socialistickou organizací především v zájmu rozšíření, prohloubení a zkvalitnění služeb zákazníkům (dále jen „pracovníci na dohodu“), jsou s odchylkami dále uvedenými účastni nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení jako pracovníci (pracující v pracovním poměru), jestliže
a) nejsou zabezpečeni (pojištěni) již z důvodu jiné činnosti,
b) nepobírají starobní ani invalidní důchod,
c) jsou povinni platit z příjmu za práce vykonávané podle dohody o pracovní činnosti daň z příjmů obyvatelstva stanovenou paušální částkou odpovídající příjmu aspoň 400 Kčs měsíčně.
(2) Vykonává-li pracovník na dohodu sjednané práce vedle svého zaměstnání (činnosti), posuzuje se úraz, který utrpěl při výkonu sjednaných prací nebo v přímé souvislosti s ním, pro účely nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení jako pracovní úraz a jeho zaměstnání (činnosti).
§ 2
(1) Pracovníci na dohodu, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení z důvodů uvedených v § 1 odst. 1 písm. b) nebo c), jsou účastni jen důchodového zabezpečení pro případ plné (částečné) invalidity následkem pracovního úrazu utrpěného při výkonu sjednaných prací nebo v přímé souvislosti s ním, jestliže příjem z těchto prací předpokládaný pro účely daně z příjmů obyvatelstva činí aspoň 120 Kčs měsíčně.
(2) Utrpí-li úraz při výkonu sjednaných prací nebo v přímé souvislosti s ním pracovník na dohodu, který pobírá starobní nebo invalidní důchod, posuzuje se tento úraz pro účely důchodového zabezpečení jako pracovní úraz v zaměstnání (činnosti), z něhož mu byl přiznán důchod.
§ 3
(1) Nemocenské pojištění a důchodové zabezpečení podle této vyhlášky vzniká dnem, kterým pracovník na dohodu začal vykonávat sjednané práce.
(2) Jestliže pracovník na dohodu přestal vykonávat sjednané práce, zaniká nemocenské pojištění a důchodové zabezpečení dnem následujícím po dni, kdy