Input:

č. 21/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 21/1964 Sb. rozh. tr.
Ustanovení § 137 odst. 1 tr. zák. je ustanovením navazujícím na § 16 odst. 2 zák. o MLS, jestliže pachatel škodu na majetku v socialistickém vlastnictví způsobí jednáním, které svědčí o jeho neodpovědném postoji k takovémuto majetku. Proto v takovýchto případech pod zákonným znakem "větší škodu" § 137 odst. 1 tr. zák. je nutno rozumět škodu převyšující částku 5000,- Kčs.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 22. listopadu 1963 - 5 Tz 34/63)
Okresní soud v Hradci Králové rozsudkem z 11. 7. 1962 sp. zn. 3 T 93/63 uznal obžalovaného vinným trestným činem poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 137 odst. 1 tr. zák. a uložil mu trest nápravného opatření v trvání 10 měsíců se srážkou 10 % ze mzdy ve prospěch státu.
K odvolání obžalovaného krajský soud v Hradci Králové rozsudkem z 5. 9. 1962 sp. zn. 3 To 304/62 zrušil napadený rozsudek ve výroku o trestu a obžalovanému uložil trest nápravného opatření v trvání 7 měsíců se srážkou 10 % ze mzdy ve prospěch státu.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona zrušil rozsudky soudů obou stupňů a věc vrátil okresnímu soudu v Hradci Králové k novému projednání a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu v Hradci Králové ze dne 11. července 1962 sp. zn. 3 T 93/62 byl obžalovaný uznán vinným trestným činem poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 137 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že dne 29. 1. 1962 v Hlušicích jako řidič rýhovacího stroje zn. Grabenfreza vyprošťoval tento stroj, jehož pásy byly přimrzlé v zemi, tak neodborně a nedbale, že při tom ve stroji byly utrženy obě hlavní hřídele záběrových kol a tím na majetku v socialistickém vlastnictví vznikla škoda v částce nejméně 6048,29 Kčs.
Za to byl obžalovaný odsouzen k trestu nápravného opatření v trvání 10 měsíců se srážkou 10 % z odměny za práci.
Rozsudkem krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. září 1962 sp. zn. 3 To 304/62 byl k odvolání obžalovaného rozsudek uložen trest nápravného opatření v trvání 7 měsíců se srážkou 10 % z odměny za práci.
Trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 137 odst. 1 tr. zák. je dán jen tehdy, jestliže pachatel způsobil z nedbalosti na majetku, který je v socialistickém vlastnictví, větší škodu buď tím, že porušil důležitou povinnost uloženou mu podle zákona nebo jednáním svědčícím o neodpovědném postoji k tomuto majetku.
Provinění proti majetku v socialistickém vlastnictví podle § 16 odst. 2 zák. č. 38/1961 Sb. o MLS se dopustí, kdo nedbalostním jednáním, svědčícím o neodpovědném postoji k socialistickému vlastnictví, na takovémto majetku způsobí škodu nepřevyšující částku 5000 Kčs.
Z toho tedy vyplývá, že ustanovení § 137 odst. 1 tr. zák. je navazujícím ustanovením na § 16 odst. 2 zák. o MLS, jestliže pachatel škodu na majetku v socialistickém vlastnictví způsobil nedbalostním jednáním svědčícím o jeho neodpovědném postoji k takovémuto majetku.
V takovýchto případech musí proto soud zjišťovat skutečnou výši škody, kterou měl pachatel takovýmto jednáním na majetku v socialistickém vlastnictví způsobit. Jestliže soud zjistí, že škoda přesahuje částku 5000 Kčs, nemůže jednání obžalovaného posoudit jako trestný čin podle §