Input:

č. 21/1963 Sb. rozh., Garance

č. 21/1963 Sb. rozh.
K výkladu čl. 7 směrnic ÚSVD č. 58/60 Věstníku ÚSVD a čl. II. odst. 2, 3 směrnic ÚSVD č. 47/61 Věstníku ÚSVD, o zvýšení účinnosti cenové tvorby a kontroly.
(Závěry občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu z 19. prosince 1962, 1 Cp 277/62).
Směrnice ÚSVD č. 58/60 Věstníku ÚSVD a směrnice ÚSVD č. 47/61 Věstníku ÚSVD byly vydány na základě zákonného zmocnění, obsaženého v § 28 odst. 2 zák. č. 53/1954 Sb.1 (ve znění předpisů doplňujících a pozměňujících), v § 12 vyhl. č. 186/1959 Ú. l. ve znění vyhl. č. 229/1959 Ú. l. 2 a v §§ 8 a 10 vl. nař. č. 60/1959 Sb. (srov. i čl. 2 odst. 11 stanov výrobních družstev).
Směrnice jsou závazné pro krajské svazy výrobních družstev podle § 47 odst. 10 zák. č. 53/1954 Sb. a pro výrobní družstva (§ 44 písm. a] cit. zák.); také členové výrobních družstev mají povinnost těmito směrnicemi se řídit (§ 9 odst. 2 písm. a] cit. zák.).
Podle čl. 7 směrnic 58/1960 Věstníku ÚSVD součástí opatření směřujících k odstranění nedostatků v cenové tvorbě je povinnost, aby byla u jednotlivě kalkulovaných zakázkových výrobků a oprav předem písemně oznámena zákazníkovi při přijímání zakázky nebo opravy cena podle předběžné kalkulace, a to včetně přísl. daně z obratu. Tam, kde není možno určit poměrně přesně cenu předem, musí být udána cena jako hrubý odhad a v textu zakázkového listu nebo opravenky musí být toto výslovně označeno. Takto oznámená cena včetně příslušné daně z obratu podle předběžné kalkulace, příp. hrubý odhad, nesmí být bez dohody se zákazníkem překročeny, naopak však musí být zákazníkovi počítána cena nižší, jestliže výsledná kalkulace v přímých nákladech s použitím režijních přirážek vykáže cenu nižší.
Podle čl. II. odst. 2 a čl. II. odst. 3 směrnic č. 47/1961 Věstníku ÚSVD v objednávce uvedená a se zákazníkem dohodnutá cena zakázkově vyrobeného výrobku, může být překročena jen tehdy, jestliže vyjadřuje změnu výrobku vyžádanou zákazníkem, a je-li nová cena dohodnuta se zákazníkem. Se zákazníkem dohodnutá cena zakázkově vyrobeného výrobku musí být snížena na úroveň skutečných výrobních nákladů zvýšených o stanovenou procentní přirážku v případech, kdy cena výrobků není uvedena v podnikových cenících zakázkově vyráběných výrobků, vydaných podle rozhodnutí a pokynů Správy pro rozvoj místního hospodářství a Ústředního svazu výrobních družstev.
Jde tu tedy o doplnění a rozvedení základních zásad občanského zákoníka o smlouvě o dílo (analogicky jako v případě vyhl. MVO č. 125/1959 Ú. l., která v čl. 22 - 25, 37 - 39 rozvádí zásady ustanovení § 225 až 238, 450 obč. zák. a obsahuje tak podrobná ustanovení o reklamacích).
Podle cit. směrnic ÚSVD se vyžaduje v souladu s ust. § 459 obč. zák., aby objednateli byla předem oznámena výše odměny (§ 457 obč. zák.) a vyžádán jeho souhlas ke zvýšení této odměny, a nad rámec občanského zákoníka, avšak v souladu s vl. usnesením z 25. 4. 1962, č. 324 (částka 18 Sbírky směrnic pro národní výbory) 3 se požaduje písemná forma dohody o výši odměny; pro změnu této dohody o výši odměny citované směrnice písemný souhlas výslovně sice nepožadují, vzhledem k tomu však, že jde o písemnou dohodu, musí se také každá její změna stát opět písemně, neboť je-li pro právní úkon předepsána