Input:

č. 21/1959 Sb. rozh. tr., Garance

č. 21/1959 Sb. rozh. tr.
Ak sú predmetom špekulácie veci, ktoré patria do socialistického vlastníctva, treba vždy skúmať, či nejde o súbeh s trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 tr. zák.
Obžalovaný, ktorý iným spôsobom, než spôsobom uvedeným v § 245 ods. 1 písm. a) alebo b) tr. zák. úmyselne poškodí podnik socialistického sektoru o rozdiel medzi maloobchodnou a veľkof obchodnou cenou, aby obohatil seba, alebo niekoho iného, aj keď nie je predajom zmarený účel, ku ktorému je vec určená, dopúšťa sa trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. c) tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 4. februára 1959, 2 Tz 138/58.)
Ľudový súd v Moldave nad Bodvou uznal obžalovaného vinným trestným činom špekulácie podľa § 134a ods. 1 tr. zák. a uložil mu trest nápravného opatrenia na šesť mesiacov so zrážkou 15 % z odmeny za prácu. Trestného činu sa obžalovaný dopustil tým, že ako dodávkový referent u Lesných závodov v Jasové, v druhom štvrťroku 1957 zo 40 plm stavebnej guľatiny, ktorú mal dodať Jednotnému spotrebnému družstvu v Košiciach, odpredal 16 plm súkromným osobám a iba formálne túto guľatinu dodal uvedenému spotrebnému družstvu, ktorému bola guľatiha určená a pre súkromných záujemcov ju od družstva odkúpil za 3939,82 Kčs, ktorú sumu tiež družstvu vyplatil. Guľatinu piatim osobám z obce Štos porezanú na dosky odpredal za cenu 1200 Kčs za 1 plm a tak zarobil pre seba podľa zistenia rozsudku 1300 Kčs.
Najvyšší súd vyslovil na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom porušenie zákona v § 2 ods. 7 tr. por., rozsudok ľudového súdu zrušil a nariadil, aby vo veci znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona namieta, že ľudový súd rozhodol na neúplnom základe, lebo nezistil zárobok obžalovaného, ani spôsob, akým obžalovaný nadobudol guľatinu od spotrebného družstva, ktorému bola určená. V dôsledku toho nezistil ľudový súd rozsah trestnej činnosti obžalovaného, ani mieru jeho zavinenia, čo potom malo vplyv aj na právne posúdenie skutku obžalovaného, najmä ale na výrok o treste, takže o týchto výrokoch nemožno si urobiť podľa sťažnosti pre porušenie zákona úsudok, či sú správne. Generálny prokurátor v lehote uvedenej v § 296 ods. 3 tr. por. navrhol zrušenie napadnutého rozsudku a nápravu nastalého pochybenia.
Najvyšší súd preskúmal vec v rozsahu uvedenom v § 293 ods. 1 tr. por. a zhľadal, že napadnutým rozsudkom bol porušený zákon v smeroch uvedených v sťažnosti pre porušenie zákona.
Predovšetkým napadnutý rozsudok bližšie vôbec neuviedol, ako došiel k sume 1300 Kčs, o ktorej uvádza, že je to zisk obžalovaného. Pokiaľ obžalovaný uviedol, že musel zaplatiť rôzne sumy, a to pri nákupe dreva za pohostenie, pri dovoze, pri rezaní; bližšie sa tým ľudový súd nezaoberal. Ani obžalovaný v tomto smere žiadne bližšie sumy neuvádza, a ničím svoje tvrdenie nedoložil. Pre posúdenie nielen miery zavinenia, ale priamo pre posúdenie, či ide o trestný čin špekulácie podľa § 134a tr. zák., alebo o priestupok podľa § 87 písm. c) tr. zák. spr. je okrem iných okolností (napr. povahy a ceny vecí, s ktorými páchateľ špekuloval, ich