Input:

č. 21/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 21/1958 Sb. rozh. tr.
Pri úvahe, či je treba uložiť fakultatívny trest vedľajší podľa trestného zákona správneho, musí súd sledovať predovšetkým účel trestu, t. j. aby páchateľovi bolo zabránené v ďalšom páchaní trestných činov a aby bol vychovávaný na to, aby dodržiaval pravidlá socialistického spolužitia a aby bolo výchovne pôsobené na ostatných členov spoločnosti.
Na dokonanie priestupku čierneho obchodu podľa § 87 písm. a) tr. zák. spr. postačí už samotné požadovanie premrštenej ceny za tovar a nevyžaduje sa, aby došlo k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o premrštenej cene.
(Rozhodnutí Najvyššieho súdu z 22. novembra 1957, 2 Tz 150/57.)
Ľudový súd v Topoľčanoch uznal obžalovaného A vinným priestupkom čierneho obchodu podľa § 87 písm. a) tr. zák. spr., pretože obžalovaný ďatelinové semeno, ktoré pestoval na svojom hospodárstve, neponúkol výkupnému podniku, ale roľníkovi S za cenu 60 Kčs za 1 kg, hoci úradne stanovená cena je 30 Kčs za 1 kg; teda požadoval premrštenú cenu. Ľudový súd pri odôvodňovaní výroku o treste uviedol, že nevyslovil prepadnutie ďatelinového semena podľa § 25 tr. zák. spr., lebo obžalovaný A je malý roľník a prepadnutie semena by pociťoval ako citeľnú stratu a nemohol by event. obsiať ani svoje polia a bol už hlavným trestom dostatočne potrestaný za svoj priestupok.
Naproti tomu ľudový súd oslobodil podľa § 242 písm. a) tr. por. druhého obžalovaného B od obžaloby pre priestupok čierneho obchodu podľa § 87 písm. a) tr. zák. spr. Oslobodzujúci výrok odôvodnil súd tým, že' obžalovaný B síce zamýšľal odpredať 55 kg ďatelinového semena istému roľníkovi V, s ktorým sa poznal, avšak keď semeno doniesol, k dohode nedošlo a preto si obžalovaný nedal ani sľúbiť premrštenú cenu. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok ľudového súdu vo výroku, ktorým bol obžalovaný B oslobodený od obžaloby a ľudovému súdu dotyčné tohto obžalovaného nariadil, aby znovu konal a rozhodol. Pokiaľ ide o obžalovaného A, nariadil Najvyšší súd ľudovému súdu, aby znovu konal a rozhodol o tom, či je dotyčné obžalovaného A podľa § 25 tr. zák. spr. na mieste uloženie vedľajšieho trestu prepadnutia ďatelinového semena, ktoré bolo zabavené.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona dovo- dzuje, že pokiaľ ide o obžalovaného A, bol zákon porušený v ustanovení § 25 tr. zák. spr., keďže obžalovanému A nebol uložený tiež vedľajší trest prepadnutia ďatelinového semena podľa cit. ustanovenia. Sťažnosť pre porušenie zákona v tomto smere uvádza, že odôvodnenie ľudového súdu, podľa ktorého obžalovaný A by event. nemohol obsiať vlastné pole, je nelogické, lebo z toho, že obžalovaný A semeno predával, je zrejmé, že ho nepotreboval. Čo do oslobodzujúcej časti rozsudku dotyčné