Input:

č. 21/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 21/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Členství v jednotném zemědělském družstvu může zaniknout jen formou, která je předepsána v čl. 10 odst. 3 a 4 vzorových stanov z r. 1953. Zánik členství nemůže nastat jinak, na př. konkludentním činem.
Předpokladem nároku na vypořádání mezi jednotným zemědělským družstvem a členem je zrušení členství a nikoli provedení vyúčtování. Předpisy o formálním provedení vyúčtování je považovat za předpisy administrativní povahy usnadňující zjištění vzájemných nároků. Tyto nároky je však možno uplatnit i tehdy, kdyby vyúčtování provedeno nebylo, resp. kdyby ve všech směrech nemohlo být provedeno.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 3. dubna 1957, 5 Co 63/57).
Lidový soud v Trutnově zamítl žalobu, kterou žalobce, jednotné zemědělské družstvo, uplatňuje proti žalovaným jako svým bývalým členům nárok na různé náhrady z důvodu jejich členství. K odůvodnění uvedl soud v podstatě, že nebylo dosud mezi účastníky provedeno vyúčtování, jaké má jednotné zemědělské družstvo podle čl. 10 odst. 5 VS provést s vystouplými Členy a že tak družstvo nesplnilo dosud základní podmínku pro soudní uplatnění žalovaného nároku.
Proti tomuto rozsudku podal odvolání okresní prokurátor, ve kterém uplatnil, že nelze žalobu zamítnout jen proto, že družstvo neprovedlo dosud vyúčtování. Taková skutečnost mohla by mít pouze vliv na povinnost hradit náklady řízení nebo úroky z prodlení.
Krajský soud vyhověl odvolání a rozsudek lidového soudu zrušil s tím, aby dále ve věci jednal a znovu rozhodl.
Odůvodnění:
Předpokladem žaloby vyúčtovací s vyloučeným nebo vystouplým členem je podle čl. 10 odst. 5 VS a i směrnic ministerstva zemědělství ukončení členství (arg. „s vyloučeným nebo vystoupivším členem provede družstvo řádné vyúčtování“). Lidový soud pochybil proto, když neprovedl nabízené důkazy a nezjistil, zda k tvrzenému vyloučení žalovaných z členství družstva skutečně došlo, neboť pak nemohl vyřešit spolehlivě ani otázku, zda došlo k ukončení členství- žalovaných. Ukončení členství žalovaných v družstvu je proto pochybné a je dobře možno, že jejich členství dosud trvá a že trvají dosud i povinnosti z něho vyplývající.
Otázkou ukončení členství žalovaných v družstvu je se třeba zabývat, je to základní předpoklad pro vyrovnání vzájemných nároků, které ve své většině vznikají právě ukončením členství a projevují se ve vyúčtování.
Členství v družstvu může zaniknout jen formou, která je předepsána v čl. 10 odst. 3 a 4 VS. Zánik členství nemůže nastat jinak, zejména ne konkludentním činem, a nelze mluvit o faktickém