Input:

R 21/1957; Garance

č. 21/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Odmítl-li soud neprávem na žádost státního notářství provést dražbu podle § 335 odst. 3 o. s. ř., mělo státní notářství trvat na provedení prodeje, neboť soud svým rozhodnutím není zde vázán (§ 166 odst. 2 o. s. ř.).
Nebudou-li v dražbě nařízené podle § 17 odst. 5 zák. č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalosti se zemědělskými podniky a o zamezení drobeni zemědělské půdy, pozemky do dražby dané prodány, lze analogicky použít ustanovení § 4 cit. zák. o určení osoby přejimatele.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 1. října 1956, 18 Co 626/56.)
Dědictví po zemřelém tvoří zemědělská půda, která není sice zemědělskou usedlostí, která však se zřetelem na ustanovení § 17 odst. 1 zák. č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy, nemůže být mezi dědice rozdělena, a to ani tak, že by každý z dědiců nabyl příslušného ideálního podílu k nemovitosti (§ 17 odst. 5 cit. zákona).
Dědici se nedohodli na tom, kdo nemovitost převezme. Zaslalo proto státní notářství spis lidovému soudu civ. v Praze se žádostí, aby provedl dražbu ^nemovitostí. Přitom se – zřejmě omylem – odvolalo na ustanovení § 315 o. s. ř. a nikoli na ustanovení § 335 odst. 3 o. s. ř. Lidový soud tuto žádost státního notářství zamítl s tím, že ustanovení § 315 o. s. ř. jedná o movitých věcech, prodána však má být nemovitost. Když byl soud státním notářstvím správně poukázán na ustanovení § 335 odst. 3 o. s. ř., soud opět vrátil spis s tím, že svým již dříve vydaným rozhodnutím cítí se vázán a že zákon nezná žádné dobrovolné dražby.
Státní notářství v Praze vydalo proto usnesení, jímž jednu z dědiček, Annu V., ustanovilo přejimatelem. Do tohoto usnesení si stěžuje Anna V. a další dědička Anna Z.
Krajský soud na stížnost ustanovené přejimatelky Anny V. a další dědičky Anny Z. zrušil usnesení státního notářství a uložil mu, aby postupovalo podle § 335 odst. 3 o. s. ř.
Odůvodnění:
Ustanovení § 17 odst. 5 zák. č. 139/1947 Sb. výslovně stanoví, že v případě, že zemědělská nemovitost nemůže být rozdělena a mezi účastníky nedojde k uspokojivému vypořádání, je třeba před skončením řízení o projednání dědictví pozemek prodat v dobrovolné dražbě. Je pravda, že občanský soudní řád nemá obecného ustanovení o dražbě