Input:

21/1953 Sb., Vládní nařízení o občanské kontrole obchodu, platné do 30.9.1959 Archiv

č. 21/1953 Sb., Vládní nařízení o občanské kontrole obchodu, platné do 30.9.1959
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. března 1953
o občanské kontrole obchodu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Poslání občanské kontroly.
Občanští kontroloři provádějí kontrolu činnosti maloobchodních prodejen a provozoven společného stravování a dávají návrhy, jak odstraňovat zjištěné nedostatky. Prováděním občanské kontroly zúčastňují se pracující přímo na zlepšení a zhospodárnění práce socialistického obchodu.
§ 2.
Rozsah působnosti.
Činnost občanských kontrolorů se vztahuje na maloobchodní prodejny a na provozovny společného stravování podniků státních, národních a komunálních, s výjimkou prodejen v oboru ministerstev národní obrany a národní bezpečnosti.
Organisace občanské kontroly
§ 3.
(1)  Občanští kontroloři jsou jednak voleni na členských schůzích závodních skupin Revolučního odborového hnutí a jednak ustanovováni místními národními výbory na návrh výborů žen.
(2)  Občanským kontrolorům vydá okresní národní výbor průkaz opravňující je k výkonu funkce. V průkazu uvede obvod, v němž občanský kontrolor funkci vykonává, a dobu, na kterou je ustanoven. Má-li okresní národní výbor námitky proti zvolenému nebo ustanovenému občanskému kontroloru, sdělí je neprodleně organisaci, která ho do funkce vyslala a projedná s ní případnou novou volbu nebo ustanovení jiné osoby.
(3)  Okresní národní výbor určí občanským kontrolorům v dohodě s organisacemi, které je vyslaly, obvod působiště zpravidla v okolí jejich pracoviště nebo bydliště.
(4)  Občanští kontroloři odpovídají za výkon své činnosti organisacím, které je do této funkce vyslaly a okresnímu národnímu výboru, který jim vydal průkaz opravňující je k výkonu občanské kontroly.
(5)  Funkční období občanských kontrolorů je šest měsíců. Jestliže se občanský kontrolor ve své funkci osvědčil a byl znovu zvolen nebo navržen organisacemi, které ho do této funkce již dříve vyslaly, stanoví mu okresní národní výbor jiný obvod působnosti.
(6)  Občanští kontroloři se zúčastňují školení a instruktáží, které organisuje okresní národní výbor.
§ 4.
Funkce občanských kontrolorů je čestná. Občanští kontroloři plní své povinnosti vyplývající z jejich funkce mimo pracovní dobu.
§ 5.
Odvolání z funkce.
(1)  Občanské kontrolory odvolává z jejich funkce organisace, která je do této funkce vyslala. Takto odvolaný občanský kontrolor je povinen bezodkladně odevzdat okresnímu národnímu výboru průkaz opravňující ho ke kontrolní činnosti. Důvodem pro odvolání je zejména:
a)  požádá-li kontrolor o odvolání v důsledku pověření jinou veřejnou funkcí, která mu brání v řádném výkonu jeho činnosti, nebo z jiných důvodů,
b)  zjistí-li se, že kontrolor nesplňuje stanovené předpoklady pro tuto funkci nebo jestliže ji řádně neplní,
c)  dopustí-li se činů, které jeho další setrvání ve funkci občanského kontrolora činí nežádoucím.
(2)  Má-li okresní národní výbor za to, že z důvodů uvedených pod písm. b) nebo c) je třeba urychleně odvolat občanského