Input:

21/1950 Sb., Nařízení o odepsání parcel na území vojenských újezdů z pozemkových knih, platné do 30.11.1999 Archiv

č. 21/1950 Sb., Nařízení o odepsání parcel na území vojenských újezdů z pozemkových knih, platné do 30.11.1999
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 28. února 1950
o odepsání parcel na území vojenských újezdů z pozemkových knih.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministry techniky a národní obrany podle § 17 odst. 4 zákona č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech:
§ 1.
(1)  O odepsání parcel (jejich částí) ležících na území újezdu z dosavadní vložky bez závad, o jejich zápisu do seznamu parcel a o odevzdání seznamu vojenské správě (ministerstvu národní obrany nebo orgánu jím pověřenému) podle § 17 odst. 2 zák. č. 169/1949 Sb. může vojenská správa žádat jedinou žádostí, i když parcely jsou zapsány v různých vložkách anebo i v různých katastrálních územích v obvodu téhož knihovního soudu.
(2)  Ani k žádosti o odepsání jen části parcely není třeba předkládat geometrický (polohopisný) plán, snímek s mapy anebo polohopisný nástin.
§ 2.
Vojenská správa podává návrhy v tolika vyhotoveních, aby je bylo lze vyřídit v zkrácené formě (§ 3 odst. 2) a s tímto vyřízením doručit (§ 7).
§ 3.
(1)  Má-li žádost vojenské správy vady, pro které jí nelze vyhovět, vrátí ji soud k opravě nebo k doplnění. Usnesení o tom se v knize nepoznamená.
(2)  Usnesení, kterým se návrhu vyhovuje, lze vyřídit zkráceně razítkem tohoto znění:
„Povoluje se podle návrhu.
 
Okresní soud v......................................,

odd. .........................,
 
 
dne...................................1950.”
§ 4.
(1)  Odepsání jen některých parcel z vložky se vyznačí v dosavadní vložce podtržením čísla parcely (odepisuje-li se jen část parcely, čárkovaným podtržením), s uvedením čísla deníku a citací § 17 odst. 2 zák. č. 169/1949 Sb. v závorce.
(2)  Odepíší-li se všechny parcely ve vložce zapsané, vložka se zruší. Zrušení se vyznačí jen přeškrtnutím čísla vložka a citací § 17 odst. 3 zák. č. 169/1949 Sb. Odepíší-li se všechny parcely katastrálního území, provede se uvedené vyznačení ve všech vložkách.
(3)  Vyznačení podle předchozích ustanovení se provede červeným inkoustem.
§ 5.
(1)  Odepsané parcely (jejich části) zapíše knihovní soud do seznamu parcel (dvojmo), a to pro každé katastrální území zvláště. Odepíše-li se jen část parcely, uvede se v poznámce „část”.
(2)  Seznam parcel má sloupce pro běžná