Input:

21/1947 Sb., Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující Garance

č. 21/1947 Sb., Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 4. února 1947
o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 86 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon):
§ 1.
Toto nařízení platí:
a)  pro ředitele, státní profesory a učitele na středních školách a učitelských ústavech,
b)  pro ředitele, přednosty odborů, státní profesory a učitele na školách průmyslových, na odborných školách pro jednotlivá odvětví průmyslu, na obchodních učilištích, na státní roční škole k vzdělání učitelů těsnopisu, psaní strojem a obchodního písma na obchodních učilištích a na odborných školách pro ženská povolání a pro státní ředitele a učitele učňovských škol,
c)  pro státní ředitele, státní profesory a učitele na zemědělských školách.
§ 2.
(1)  Nejvyšší výměra učební povinnosti osob uvedených v § 1 činí 21 vyučovacích hodin týdně.
(2)  Na školách uvedených v § 1, písm. b), se započítává pro výměru učební povinnosti každá hodina vyučování dílenského jako 0,875 vyučovací hodiny a každá hodina asistování jako 0,7 vyučovací hodiny.
(3)  Na zimních rolnických školách se započítává pro výměru učební povinnosti každá hodina vyučovací jako 0,75 vyučovací hodiny celoroční.
(4)  Každá vyučovací hodina v sobotu po 14. hodině nebo v neděli se započítává pro výměru učební povinnosti jako 1,5 vyučovací hodiny, avšak jen tehdy, nejde-li o střídavé vyučování.
(5)  Je-li učitel (profesor) se svolením osobního úřadu zaměstnán administrativními pracemi v kanceláři, počítají se pro výměru učební povinnosti dvě hodiny kancelářského zaměstnání jako 1 vyučovací hodina.
§ 3.
(1)  Do výměry učební povinnosti se započítává:
1.  ředitelům škol uvedených v § 1 za výkon ředitelské funkce 12 vyučovacích hodin týdně, vyjma ředitele samostatných zimních rolnických škol, kterým se započítává 9, za každou třídu denní školy převyšující počet 4 denních tříd, ale bez zřetele na třídy spravované zvláštním správcem, 1/2, za administrativní práce pro dílny na školách průmyslových, na odborných školách pro jednotlivá odvětví průmyslu a na učňovských školách 1/2 až 2, za účast na praktickém výcviku chovanců (chovanek) učitelských ústavů a odborných ústavů přidružených 2 a za správu školních statků jiných praktických školních objektů zemědělských škol 1 až 6 vyučovacích hodin týdně;
2.  přednostům odborů škol průmyslových a učňovských za výkon funkce přednostenské 6 hodin vyučovacích týdně;
3.  všem osobám uvedeným v § 1
a)  za výkon úkolu třídního učitele za každou třídu 1, za správu sbírek a knihoven 1 až 3, za opravu písemných a grafických prací v předmětech, kde jsou opravy povinně prováděny mimo hodiny vlastního vyučování, za každou třídu 1/2 až 1, za pedagogický dozor v žákovských internátech 1 až 3 a za