209/2017 Sb., Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 209/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2017
o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 113 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 37 odst. 2 písm. a) zákona o poštovních službách:
§ 1
Vzor průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací.
2. Vyhláška č. 26/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.
 
Ministr:
Ing. Havlíček, MBA, v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 209/2017 Sb.
Vzor průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
1. Popis
a) Na lícové straně průkazu je v levé horní části umístěna fotografie zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu. Požadavky na technické provedení fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu. Ve středové části průkazu je na prvním řádku uveden název kontrolního orgánu slovy „ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD“. Na druhém řádku vpravo je uvedeno evidenční číslo průkazu. Na třetím
 
 Nahoru