209/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 209/2000 Sb.
[zrušeno č. 89/2012 Sb.]
ZÁKON
ze dne 21. června 2000,
kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, se mění takto:
1. § 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
Výrobce
Výrobcem pro účely tohoto zákona se rozumí
a) výrobce konečného výrobku, suroviny nebo součásti výrobku, jakož i osoba, která uvede na výrobku své jméno, ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak,
b) každá osoba, která v rámci své obchodní činnosti doveze výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného způsobu užití; tím není dotčena odpovědnost výrobce podle písmene a),
c) každý dodavatel výrobku za podmínky, že nemůže být určen výrobce podle písmene a), pokud ve lhůtě jednoho měsíce od uplatnění nároku na náhradu škody nesdělí poškozenému totožnost výrobce podle písmene a) nebo osobu, která mu výrobek dodala; totéž platí v případě dovozu, pokud není známa osoba, která výrobek dovezla podle písmene b), i když je výrobce podle písmene a) znám.“.
2. V § 3 odst. 1 ve větě druhé se za slova „považuje i“ vkládá slovo „například“ a věta třetí se zrušuje.
3. V § 3 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
4. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) prezentaci výrobku včetně poskytnutých informací, nebo“.
5. V § 5 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládají slova „s přihlédnutím k okolnostem lze důvodně předpokládat, že“.
6. V § 5 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) vada výrobku je důsledkem plnění těch ustanovení právních předpisů, která jsou pro výrobce závazná, nebo“.
7. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Výrobce se odpovědnosti zcela nebo částečně zprostí, jestliže prokáže, že vznik škody způsobil svým jednáním nebo opomenutím poškozený nebo osoba, za kterou je poškozený odpovědný.“.
8. § 6 zní:
㤠6
Výrobce je povinen nahradit škodu na věci, za kterou odpovídá, jen v částce převyšující částku 5 000 Kč.“.
9. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:
㤠6a
Výrobce je povinen nahradit škodu na věci, za kterou odpovídá, jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla nebo byla zjištěna.“.
10. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu
 
 Nahoru