Input:

209/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť, platné do 31.3.1997 Archiv

č. 209/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť, platné do 31.3.1997
[zrušeno č. 49/1997 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 18. prosince 1964
o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
Ministr dopravy podle § 4 odst. 2 zákona č. 203/1964 Sb., o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví, a § 67 a 68 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ LETECKÁ INSPEKCE
§ 1
Zřizuje se Státní letecká inspekce se sídlem v Praze; je přímo podřízena ministerstvu dopravy.
§ 2
(1) Státní letecká inspekce vykonává působnost státního odborného dozoru v civilním letectví podle zákona č. 203/1964 Sb., o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví.
(2) Státní letecká inspekce vykonává dále působnost podle zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, a předpisů podle něho vydaných (dále jen „zákon“) v těchto věcech:
a) přiděluje civilním letadlům rejstříkovou (poznávací značku) (§ 7 zákona);
b) vyjadřuje se k zahájení sériové výroby nových typů letadel určených pro účely civilního letectví (§ 9 odst. 2 zákona);
c) vydává osvědčení o způsobilosti civilního letadla k létání a uznává platnost osvědčení vydaných cizím státem (§ 11 odst. 3 zákona);
d) schvaluje podstatné změny konstrukce draku nebo zařízení civilního letadla, které mohou způsobit změnu letových vlastností letadla nebo jeho pevnosti (§ 11 odst. 3 zákona);
e) vydává průkazy způsobilosti výkonným letcům (§ 15 zákona) a uznává za platné průkazy způsobilosti vydané nebo uznané za platné státem, v němž je letadlo zapsáno do leteckého rejstříku (§ 16 zákona);
f) povoluje užívání veřejných (dopravních) letišť ke zvláštním účelům (§ 25 odst. 2 zákona);

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací