Input:

208/1946 Sb., Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946 Garance

č. 208/1946 Sb., Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 1946
o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Nebyla-li dosud v obci předepsána obecní dávka z nájemného na rok 1944, může se příslušný národní výbor usnésti, že pravoplatný předpis této dávky na rok 1943 platí bez vydání platebního rozkazu jako předpis dávky, jemuž nelze odporovat, i na rok 1944, pokud dávková povinnost v tomto roce trvá. Nebylo-li v roce 1943 dávkové povinnosti anebo poklesl-li v roce 1944 výnos nájemného nebo nájemní hodnota v důsledku válečných poškození více než o 25 % proti roku předchozímu,