Input:

207/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 207/2014 Sb.
[zrušeno č. 5/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 24. září 2014,
kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb., vyhlášky č. 76/2010 Sb., vyhlášky č. 382/2011 Sb., vyhlášky č. 442/2013 Sb. a vyhlášky č. 104/2014 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
2. Na konci textu poznámky pod čarou č. 2 se doplňují věty„Prováděcí směrnice Komise 2014/78/EU ze dne 17. června 2014, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství. Prováděcí směrnice Komise 2014/83/EU ze dne 25. června 2014, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.“.
3. Přílohy č. 1 až 4 znějí:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.
Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno
ČÁST A
Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území Evropské unie je zakázáno
  
Oddíl I
Škodlivé organismy, které se nevyskytují v žádné části Evropské unie a jsou závažné pro celou Evropskou unii
 
a) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje
1.
Acleris spp. (neevropské druhy)
1.1.
Agrilus anxius Gory
1.2.
Agrilus planipennis Fairmaire
1.3.
Anthonomus eugenii Cano
2.
Amauromyza maculosa (Malloch)
3.
Anomala orientalis Waterhouse
4.
Anoplophora chinemis (Forster)
4.1.
Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
5.
Anoplophora malasiaca (Thomson) [= syn. pro Anoplophora chinensis (Forster)]
6.
Arrhenodes minutus Drury
7.
Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropské populace), přenašeč virů jako např.:
 
a) Bean golden mosaic virus
 
b) Cowpea mild mottle virus
 
c) Lettuce infectious yellows virus
 
d) Pepper mild tigré virus
 
e) Squash leaf curl virus
 
f) Euphorbia mosaic virus
 
g) Florida tomato virus (= syn. pro Tomato mottle virus)
8.
Cicadellidae (neevropské druhy), o nichž je známo, že jsou přenašeči Piercovy choroby (působené bakterií Xylella fastidiosa Wells et al.), jako např.:
 
a) Carneocephala fulgida Nottingham
 
b) Draeculacephala minerva Ball
 
c) Graphocephala atropunctata (Signoret)
9.
Choristoneura spp. (neevropské druhy)
10.
Conotrachelus nenuphar (Herbst)