205/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 205/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. června 2017,
kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o kybernetické bezpečnosti
Čl. I
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:
„(2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie6a upravuje zajišťování bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů.


6Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
2. V § 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a dat“.
3. V § 2 písm. d) se za slova „informační infrastrukturou“ vkládají slova „ani informačním systémem základní služby“.
4. V § 2 se na konci písmene g) slovo „a“ zrušuje.
5. V § 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až m), která včetně poznámek pod čarou č. 7 až 10 znějí:
„i) základní službou služba, jejíž poskytování je závislé na sítích elektronických komunikací7nebo informačních systémech a jejíž narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví
1. energetika,
2. doprava,
3. bankovnictví,
4. infrastruktura finančních trhů,
5. zdravotnictví,
6. vodní hospodářství,
7. digitální infrastruktura,
8. chemický průmysl,
j) informačním systémem základní služby informační systém, na jehož fungování je závislé poskytování základní služby,
k) provozovatelem základní služby orgán nebo osoba, která poskytuje základní službu a která je určena Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „Úřad“) podle § 22a; pro účely plnění informační povinnosti podle příslušného předpisu Evropské unie8se za provozovatele základní služby považují též orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) a d),
l) digitální službou služba informační společnosti podle zákona upravujícího některé služby informační společnosti9, která spočívá v provozování
1. on-line tržiště, které spotřebiteli nebo prodávajícímu umožňuje on-line uzavírat s prodávajícím podnikatelem10kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí služeb, a to prostřednictvím internetové stránky on-line tržiště nebo prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, který využívá službu poskytovanou on-line tržištěm,
2. internetového vyhledávače, který umožňuje provádět vyhledávání v zásadě na všech internetových stránkách, a to na základě dotazu uživatele na jakékoliv téma v podobě klíčového slova, sousloví nebo jiného zadání, přičemž služba poskytuje odkazy, na nichž lze nalézt informace související s požadovaným obsahem, nebo
3. cloud computingu, který umožňuje přístup k rozšířitelnému a přizpůsobitelnému úložišti nebo výpočetním zdrojům, které je možné sdílet, a
m) příslušným orgánem orgán vykonávající působnost v oblasti
 
 Nahoru