Input:

205/1948 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva, platné do 31.12.1949 Archiv

č. 205/1948 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva, platné do 31.12.1949
ZÁKON
ze dne 20. července 1948,
jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 246 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva, pokud se všeobecně nebo zvlášť vztahují na rok 1948, platí obdobně i pro rok 1949 s těmito odchylkami a doplňky:
1.  Ustanovení § 11, odst. 1 a 2 se nevztahují na obecní dávku za psů.
2.  Ustanovení § 11, odst. 4 se vztahuje také na povolení k vybírání obecních dávek a poplatků, udělená po roce 1946.
3.  Ustanovení § 12, odst. 4 zní:
„Má-li země nárok na náhradový příděl, určený na podkladě zemské přirážky, která vyžadovala povolení vlády, projedná se její rozpočet v řízení podle § 45, odst. 2 a § 55, odst. 2 zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb., o organisaci politické správy. Rozpočty okresů a statutárních obcí (obcí se zřízeným magistrátem), jakož i rozpočty obcí, které žádají za příspěvek podle § 11 zák. č. 77/1927 Sb., nebo za příspěvek podle § 9, schvaluje zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo vnitra. Rozpočty ostatních obcí schvaluje okresní národní výbor.”
4. Z § 14, odst. 1 platí jen ustanovení písm. b) a e).
Čl. II.
Částka 2.000,000.000 Kčs, uvedená v § 9, odst. 1 zák. č. 249/1946 Sb., se zvyšuje na 2.561,000.000 Kčs. Zálohy poskytnuté