Input:

204/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy, platné do 31.12.1975 Archiv

č. 204/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy, platné do 31.12.1975
[zrušeno č. 154/1975 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 13. listopadu 1964
o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy
Ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu:
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška upravuje fakturování a placení dodávek výrobků a prací (výkonů, služeb) neinvestiční povahy a vývozních investičních celků (dále jen „výrobky a práce“), uskutečněných socialistickými organizacemi (dále jen „dodavatelé“).
(2) Vyhláškou jsou vázáni všichni odběratelé dodavatelů.
(3) Vyhláška se nevztahuje
a) na obchodní styk s dodavateli a odběrateli v cizině,
b) na přepravní výkony dopravních organizací, na přepravní výkony Vítkovických železáren Klementa Gottwalda, národního podniku v Ostravě, na přepravní výkony a služby Čechofrachtu, podniku pro námořní dopravu, a na práce (výkony, služby) prováděné orgány Ústřední správy spojů (poštovními úřady) v poštovním, telekomunikačním a radiotelekomunikačním provozu,
c) na převody výrobků uskutečněné za úplatu v případech reorganizace nebo při přesunu výrobních programů v organizacích (delimitační převody), pokud jde o lhůty stanovené pro odeslání a placení faktur. Tyto lhůty stanoví organizacím jejich ústřední orgán, popř. na základě dohody příslušné ústřední orgány nadřízené organizacím, a to se souhlasem banky,
d) na dodávky výrobků provedené finančními odbory národních výborů podle zvláštních předpisů,1)
e) na dodávky výrobků a prací jednotných zemědělských družstev pro jejich vlastní členy,
f) na dodávky učebnic poskytovaných žákům zdarma, uskutečněné státními nakladatelstvími pro školy, na dodávky účelových publikací uskutečněné účelovými nakladatelstvími (vydavatelstvími) pro organizační složky příslušné organizace,
g) na předplatné časopisů a novin,
h) na užívání bytu a na služby spojené s užíváním bytu,
ch) na služby československé advokacie.
(4) Fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu, generální opravy a geologických prací upravují zvláštní předpisy.2)
§ 2
Vyhotovení faktury
(1) Dodavatel je povinen s výjimkou případů uvedených v § 15 vyhotovit a odeslat fakturu za uskutečněnou dodávku výrobků nebo provedenou práci, popř. za stanovenou nebo sjednanou etapu. Je-li sjednáno, popř. stanoveno používání sběrných faktur, je dodavatel povinen vyhotovit a odeslat sběrnou fakturu.
(2) Při dodávkách zemědělských výrobků nahrazuje fakturu nákupní lístek3) v případech, kdy odběratel je povinen podle zvláštních předpisů4) tento doklad vyhotovit.
(3) Je-li odběratelem rozpočtová organizace s výjimkou organizací a útvarů ministerstva národní obrany, ministerstva vnitra a správy hmotných rezerv, zasílá dodavatel fakturu odběrateli vždy v jednom vyhotovení. V ostatních případech je dodavatel povinen, jestliže ho