Input:

203/1964 Sb., Zákon o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví, platné do 31.3.1997 Archiv

č. 203/1964 Sb., Zákon o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví, platné do 31.3.1997
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1964
o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Civilní letadla a jiné výrobky letecké techniky určené pro civilní letectví, které stanoví ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, podléhají státnímu odbornému dozoru v civilním letectví.
§ 2
Výrobci (projektanti) civilních letadel a jiných výrobků letecké techniky určených pro civilní letectví (§ 1) jsou povinni předkládat orgánům státního odborného dozoru v civilním letectví k vyjádření projekty nových typů letadel a jiných výrobků letecké techniky určených pro civilní letectví, návrhy technických podmínek pro konstrukci a výrobu těchto typů, jakož i návrhy jejich změn, dávat jim potřebné podklady a vysvětlení a umožnit jim vyzkoušení zařízení, jež jsou podrobena jejich dozoru; vyjádření orgánů státního odborného dozoru v civilním letectví jsou pro ně závazná.
§ 3
Orgány státního odborného dozoru v civilním letectví jsou oprávněny:
a)  zjišťovat, jsou-li při výrobě civilních letadel a jiných výrobků letecké techniky určených pro civilní letectví