202/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 202/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. června 2017,
kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o specifických zdravotních službách
Čl. I
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 47/2013 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Rady 2013/59/EURATOM ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.
Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.“.
2. V § 4 se na konci textu doplňují slova „nebo v případě umělého oplodnění podle § 3 odst. 3 písm. a) v oboru gynekologie a porodnictví“.
3. V § 7 odst. 2 se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům“ nahrazují slovy „ , jejíž svéprávnost je omezena“.
4. V § 7 odstavec 3 zní:
„(3) Anonymním dárcem nesmí být osoba,
a) jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí,
b) jež je umístěna v policejní cele, ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence anebo v zařízení pro zajištění cizinců nebo v azylovém zařízení,
c) jíž byla nařízena izolace, karanténní opatření nebo je ve výkonu lůžkového ochranného léčení, nebo
d) jež je hospitalizovaná bez souhlasu.“.
5. V § 8 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Součástí poučení neplodného páru jsou rovněž informace o určování rodičovství k dítěti podle občanského zákoníku, bylo-li dítě počato umělým oplodněním.“.
6. V § 13 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „zbavenému způsobilosti k právním úkonům, pacientovi s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen „pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům“)“ nahrazují slovy „ , jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen „pacient s omezenou svéprávností“)“.
7. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova „jeho zákonného zástupce (dále jen „zákonný zástupce pacienta“)“ nahrazují slovy „opatrovníka pacienta s omezenou svéprávností (dále jen „opatrovník pacienta“) nebo zákonného zástupce nezletilého pacienta (dále jen „zákonný zástupce pacienta“)“.
8. V § 13 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 22a zní:
„c) souhlasu soudu22a.


22aZákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.“.
9. V § 13 odst. 3 písmeno a) zní:
„a) 3 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru urologie, jde-li o sterilizaci u muže,“.
10. V § 13 odst. 3 písm. b) se za slova „lékaři se“ vkládá slovo
 
 Nahoru