202/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 202/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. května 2016,
kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb., vyhlášky č. 226/2007 Sb., vyhlášky č. 208/2009 Sb., vyhlášky č. 29/2012 Sb. a vyhlášky č. 131/2013 Sb., se mění takto:
1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:
㤠1a
Údaje o podpůrných opatřeních doporučených školským poradenským zařízením a přiznaných a poskytovaných školou nebo školským zařízením dítěti, žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami, která jsou evidována ve školní matrice5, obsahují
a) převažující stupeň přiznaných podpůrných opatření a identifikátor znevýhodnění podle doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno6,
b) podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením6,
c) úpravy obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání,
d) organizační formu vzdělávání, pokud vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení,
e) informace o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, a
f) platnost doporučení školského poradenského zařízení.


5§ 16 a 28 školského zákona.
6Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.“.
2. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „(dále jen „individuální údaje“)“ vkládají slova „v termínech, způsobem a“.
3. V § 3 odst. 1 písm. b) se za slova „(dále jen „agregované údaje“)“ vkládají slova „v termínech, způsobem a“.
4. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) údaje o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi (dále jen „údaje o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně“) v termínech, způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 k této vyhlášce.“.
5. V § 3 odst. 2 se text „1 a 2“ nahrazuje textem „1 až 3“.
6. V § 3 odst. 2 větě druhé se za slovo „údaje“ vkládají slova „podle odstavce 1 písm. a) a b)“.
7. V § 3 odst. 5 se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovy „Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“)“ a slova „v případech stanovených touto vyhláškou“ se zrušují.
8. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Připadne-li poslední den pro předání údajů na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro předání údajů nejbližší příští pracovní den.“.
9. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Údaje uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce se v případě základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol předávají v
 
 Nahoru