201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší, ve znění účinném k 1.1.2017

201/2012 Sb.  Zákon o ochraně ovzduší, ve znění účinném k …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 201/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. května 2012
o ochraně ovzduší
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 28, § 29 a § 36
87/2014 Sb.
(k 1.6.2014)
mění § 11, § 12, § 15, § 17, § 20, § 37, § 39, § 41 a přílohy č. 4 a 10; nové přechodné ustanovení
382/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem k datu 21 novelizačních bodů
369/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 91 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
369/2016 Sb.
(k 1.1.2020)
mění přílohy č. 1 a 10 - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší.
(2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje,
a) přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší,
b) způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení,
c) nástroje ke snižování znečištění a znečišťování
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru