Input:

201/1968 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací, platné do 31.12.1975 Archiv

č. 201/1968 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací, platné do 31.12.1975
[zrušeno č. 157/1975 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 29. prosince 1968
o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 12 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, v dohodě s ministerstvem financí a Ústřední radou odborů :
§ 1
Rozpočtové organizace využívají odměn jako významného nástroje mzdové soustavy k posílení osobní hmotné zainteresovanosti pracovníků na plnění pracovních úkolů. Odměny mohou pracovníkům poskytovat zejména za mimořádné pracovní výsledky a za úspěšné a iniciativní plnění pracovních úkolů.
§ 2
(1) O poskytnutí odměny a o její výši rozhoduje vedoucí organizace a jím pověření vedoucí pracovníci (§ 3) podle práce pracovníka v určitém časovém období (např. za čtvrtletí, pololetí); jde-li o odměnu vedoucímu organizace, rozhoduje vedoucí nadřízeného orgánu, popřípadě tento orgán.
(2) Výše odměny se určuje tak, aby odměna byla úměrná významu pracovních výsledků, obtížnosti úkolu a pracovní úsilí pracovníka.
(3) Za významné pracovní úkoly lze odměny ke zvýšení jejich pobídkovosti vypsat předem; při splnění úkolů a stanovených podmínek náleží pracovníku odměna ve vypsané výši.
(4) Odměny se vyplácejí v nejbližším výplatním termínu; předem vypsané odměny se vyplácejí bezprostředně po splnění úkolu.
(5) Odměnu podle této vyhlášky nelze poskytnout