Input:

200/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou Garance

č. 200/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. listopadu 1964
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
Dne 14. května 1964 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou.
Výměnou nót o schválení oběma stranami vstoupila Dohoda na základě svého článku 13 v platnost dne 15. září 1964.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Alžírské demokratické lidové republiky,
přejíce si rozvíjet a prohlubovat spolupráci mezi oběma zeměmi na poli kultury, školství, vědy a umění a tím dále rozšiřovat a upevňovat přátelské vztahy mezi lidem obou zemí,
rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci
vláda Československé socialistické republiky
Václava Davida,
ministra zahraničních věcí,
vláda Alžírské demokratické lidové republiky
Abdelazize Boutefliku,
ministra zahraničních věcí,

kteří vyměnivše si plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet na základě respektování rovnosti a státní svrchovanosti a na základě nevměšování do vnitřních záležitostí kulturní styky a spolupráci mezi oběma zeměmi a přispívat tak k vzájemnému poznávání kulturního bohatství národů obou zemí a pokroku dosaženého na poli kultury, školství, vědy a umění.
Článek 2
Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu zkušeností, informací a písemných materiálů mezi kulturními, školskými, vědeckými, uměleckými a literárními institucemi a organizacemi obou zemí.
Článek 3
Smluvní strany budou podporovat vzájemné vysílání vědců, techniků, profesorů a studentů a za účelem studia, specializace, doškolování a vědeckého výzkumu budou poskytovat příslušníkům druhé země stipendia. Při poskytování stipendií a výběru oborů pro studium budou příslušné orgány smluvních stran postupovat ve vzájemné dohodě. Smluvní strany budou rovněž podporovat vzájemné vysílání umělců, uměleckých skupin a pracovníků v oblasti umění a kultury.
Článek 4