Input:

20/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Re-publiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vlá- dou Republiky Mali upravující status sil "Serval", sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013 Garance

č. 20/2021 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020 byl sjednán Dodatkový protokol mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013.
S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 2. února 2021 listinu o přijetí Dodatkového protokolu Českou republikou.
Přijetí závazků z ustanovení Dodatkového protokolu Českou republikou bylo oznámeno Francouzské republice a Republice Mali nótami ze dne 5. února 2021 a 12. února 2021.
Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 3 dne 10. března 2020. Pro Českou republiku vstoupil v platnost na základě svého článku 2 odst. 2 dne 12. února 2021.
Dohoda vstoupila v platnost dne 8. března 2013.
Francouzská znění dopisů, jež tvoří Dodatkový protokol a Dohodu, a jejich překlady do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
VELVYSLANECTVÍ FRANCIE V MALI
 
 
Bamako, 6. března 2020
Velvyslanec
 
č. 2020-013 5457/chan
 
Vážený pane ministře,
mající na paměti Chartu Spojených národů a rezoluce Rady bezpečnosti č. 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2164 (2014), 2227 (2015), 2295 (2016), 2364 (2017), 2374 (2017), 2391 (2017), 2423 (2018) a 2480 (2019) a výslovnou žádost prezidenta Republiky Mali vládám evropských států, kromě vlády Francouzské republiky, které se chtějí účastnit sil „Takuba“,
berouce v úvahu Dohodu mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednanou výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013,
se naše dvě vlády dohodly na rozmístění vojenských jednotek evropských států účastnících se společných mnohonárodních sil pro speciální operace (Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF)) v Mali, dále jen „síly Takuba“, pod velením velitele francouzské jednotky „Barkhane“ podporující síly Republiky Mali.
V této souvislosti mám tu čest jménem své vlády navrhnout následující ustanovení vztahující se na síly „Takuba“ po celou dobu jejich rozmístění na území Republiky Mali v rámci operací vojenské pomoci malijskému státu na celém jeho území.
Následující ustanovení upravují status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, včetně jejich vybavení, v rámci jejich misí v Mali.
Článek 1

„Personál sil Takuba“ označuje vojenský a civilní personál